SPC “Pīlādzis” paaugstinās energoefektivitāti un ierīkos sociālos dzīvokļus

AKTUĀLI

Novada domes sēdē pieņemts lēmums par finanšu līdzekļu nodrošinājumu projektam „Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzi” ēkā atbilstoši Daugavpils novada pašvaldību attīstības programmā noteiktajām prioritātēm. Papildus energoefektivitātes darbiem, plānots arī veikt ēkas trešā stāva iekštelpu remontu, pārveidojot tos par sociālajiem dzīvokļiem, kā arī labiekārtot teritoriju.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 787 149,56 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 824 652, 66 EUR, t.sk. ERAF finansējums 466 171,00 EUR, kas sastāda 56.53%, valsts budžeta dotācija 107 544,50 EUR, kas sastāda 13.04 % un pašvaldības līdzfinansējums 250 937,16 EUR, kas sastāda 30, 43 %. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 962 496, 90 EUR.

Projekta pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai un neattiecināmo izmaksu segšanai paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Līksnas pagastā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniegs SIA AADSO