Šogad seniori svin svētkus Dvietē

AKTUĀLI

21.jūlijā Dvietes kultūras namā notika Ilūkstes apvidus senioru saiets, kurā pulcējās aktīvākie seniori no Ilūkstes, Bebrenes, Subates, Eglaines, Šēderes, Dvietes, kā arī viesi no Vecvārkavas novada un biedrība “Čaklās skudriņas”, pārstāvot Augšdaugavas novada seniorus, kas dzīvo Daugavas labajā krastā.

Seniori ir ļoti aktīva sabiedrības daļa, viņi iesaistās biedrībās, dzied, dejo, piedalās rokdarbu pulciņos un veido izstādes. Piemēram, Dvietes senioru kopa “Saulriets” šogad piedalījās maskēšanās tīklu siešanas akcijā Ukrainas karavīriem. Kopa reizi mēnesī satiekas, lai svinētu dzimšanas dienas, izdomātu, ko vēl lai kopā paveic, plāno ekskursijas, piedalās talkās.

Rožkalnu pagasta folkloras kopas dalībnieks Jezups teic: “Dziedu folkloras kopā. Jo, ko gan citu pensionāram darīt? Kaut kā jau ir jāizklaidējas!” Tāpat Bebrenes deju kopas “Rudzupuķes” dalībniece Sarmīte stāsta, ka dejot iet, jo tā var izjust kopā būšanu ar kolektīva biedriem, dejo savam priekam: “Man vienkārši patīk dejot!”.

Augšdaugavas novada izpilddirektora 1. vietniece Ināra Natarova sveica seniorus: “Man ir liels prieks, ka visi šeit esat sanākuši un esat ļoti priecīgi! Jūs laikam esat tā novada iedzīvotāju daļa, kas ir pieredzes bagātākā, smaidošākā, aktīvākā, atsaucīgākā. Jūs esat arī tie, kas vairāk pakritizē pašvaldību. Bet kā var darīt darbu, ja neviens neko nesaka, tikai glauda pa galvu? Vajag arī tos akmentiņus ceļā, lai varētu atsperties! Tāpēc paldies, ka jūs mums esat, ka mēs varam balstīties jūsu pieredzē, pieņemt vairāk pārdomātākus lēmumus! Lai jums visiem laba veselība un izdevies šīs dienas pasākums!”

Ilūkstes apvidus pensionāru biedrības vadītāja Lorija Kaminska uzrunāja pasākuma dalībniekus: “Es gribu sākt ar Raiņa vārdiem: “Daugav’s abas malas mūžam nesadalās!” Visi taču zina šo dziesmu, un jūs saprotat, ka mēs atkal esam pie šī paša atbalsta punkta. Kad Rainis dzīvoja, un kad mēs tagad dzīvojam. Ļoti patīkami, ka mēs šodien satikāmies atkal Daugavas abas malas, turpināsim mūsu draudzību, un pateicoties šim mūsu Ilūkstes apvidus senioru saietam, mēs atkal varam draudzēties. Paldies visiem šī pasākuma dalībniekiem un mūsu draugiem biedrībai “Čaklās skudriņas”, ka mūs šodien atbalstīja!”

Seniori prot svinēt svētkus, to var apgalvot pilnīgi droši! Skaisti klāti galdi, priecīgas dziesmas un dejas, gardi smiekli un saturīgas sarunas čaloja Dvietes kultūras namā. Pasākumā uzstājās Bebrenes senioru vokālais ansamblis “Sarma” un deju kopa “Rudzupuķes”. Arī ciemiņi no Rožkalnu pagasta priecēja ar jestrām tautas dziesmām un tiešām smieklīgām anekdotēm un stāstiņiem iz dzīves. Seniorus sagaidīja arī pārsteigums - Vita Kukjāne un Andris Razminovičs ar jaudīgu akordeona spēli un visiem mīļu dziesmu dziedāšanu.

Senioru saietu karogs svinīgi tika nodots nākamajiem saieta organizatoriem – 2024. gada Ilūkstes apvidus senioru saiets notiks Šēderes pagastā.

Paldies Dvietes senioru kopai “Saulriets” par svētkiem!

Teksts, foto: Māra Multiņa

Nāc lietderīgi pavadīt vasaru Ilūkstes jauniešu radošajā kvartālā!