Skolotājiem pieejami jaunās pieejas mācību līdzekļu paraugi pirmā pusgada tematiem

AKTUĀLI

Skolotājiem, kas sākuši pilnveidotā mācību satura īstenošanu, ir pieejami pirmā pusgada tematu mācību līdzekļu paraugi – kopumā 204 tematiem. Tie pieejami resursu krātuvē mape.Skola2030.lv, kā arī apkopojoši Skola2030 tīmekļvietnē.

No 2020. gada 1. septembra Latvijas skolās pakāpeniski sāk ieviest mācību saturu un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem, šogad īstenošanu sākot 1., 4. 7. un 10. klašu grupās.

Mācību līdzekļu paraugu komplekts katram tematam izveidots, lai ilustrētu skolotājam mācību pieejas akcentus un to, kā veidot uzdevumu, atgādņu piemērus. Iekļauti arī paraugi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai. Tāpat kā līdz šim skolotājs var turpināt izmantot mācību grāmatas un daudzveidīgus citus resursus, kas jau ir skolu un skolotāju rīcībā. Svarīgi atcerēties, ka jauno izglītības standartu īstenošanas galvenais mērķis ir mācību pieejas maiņa.

Mācību līdzekļu paraugi visiem pamatizglītības mācību priekšmetiem, kā arī visiem pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē – 43 mācību priekšmetos un kursos no pirmās līdz pat divpadsmitajai klasei, kopā aptuveni 1000 tematiem – top sadarbībā ar mācību līdzekļu izstrādātājiem: Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

“Es aicinātu skolotājus rūpīgi iepazīties ar jau agrāk publicētajiem Skola2030 programmu paraugiem, kuros ir lielāks metodiskais atbalsts nekā sākotnēji varētu šķist,” atgādina Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Skolotājam ir obligāti tikai standarti un valsts pārbaudes darbi, bet tas ceļš, kā skolotājs iet kopā ar skolēnu, lai apgūtu sasniedzamajos rezultātos norādīto, ir katra skolotāja ziņā. “Tā ir skolotāja profesionālā kompetence – redzot savus skolēnus un viņu prasmes, pieņemt lēmumus – veidot savu programmu vai mācīt pēc parauga,” uzsver Z. Oliņa.

Atgādinām, ka skolotāju atbalstam mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros jau izstrādāti un iepriekšminētajos resursos izvietoti kopā 67 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā. Skolotājiem projekta ietvaros būs izstrādāti un pieejami arī 20 diagnosticējošie darbi, kā arī eksāmenu paraugi: 6 pamatizglītībā un 22 vidējā izglītībā.

“Mēs veidojam saskaņotu, pēctecīgi izstrādātu materiālu komplektu, kuram jākalpo par sava veida ceļa zīmēm skolotājam, lai uzsvērtu būtiskākās izmaiņas jaunā mācību pieejā, to, kādas ir nozīmīgākās prasmes un izpratnes, kas skolēnam jāiegūst,” skaidro Zane Oliņa.

Skola2030 mācību resursu krātuvē pieejami arī Latviešu valodas aģentūras veidotie interaktīvie mācību līdzekļi mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL), Liepājas Universitātes veidotie mācību līdzekļi bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem, kā arī pakāpeniski tiek publicēti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izstrādātie mācību līdzekļu paraugi bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, t.sk., bērniem, kuri mācās vispārizglītojošajās skolām.

Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā:
Mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi:
http://Skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba
http://Skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba

Avots: IZM

Novembrī turpinās Zemessardzes militārās mācības