Skolēni guvuši panākumus valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2021

AKTUĀLI

Šis mācību gads skolēniem un skolotājiem bija ļoti sarežģīts, jo pandēmijas dēļ mācību process norisinājās attālināti. Taču mūsu skolēni un pedagogi pierādīja savu spēju pielāgoties jauniem izaicinājumiem un arī šajos sarežģītajos apstākļos gūt panākumus.

Tāpat kā viss mācību process, arī priekšmetu olimpiādes šajā mācību gadā notika attālināti, turklāt gūti labi rezultāti. Skolēni parādīja savu spēju vairāk darboties patstāvīgi, milzīgs ir arī pedagogu ieguldījums, kā arī jāteic paldies par atbalstu un iedrošinājumu bērnu vecākiem.

Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī attīstīt radošās spējas.

Šajā mācību gadā novada izglītojamie veiksmīgi startēja olimpiādēs  vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, iegūti augsti rezultāti Daugavpils novada skolēnu pētnieciskie darbos, Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2021 un Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē.

Gada noslēgumā ir apkopoti novada izglītības iestāžu sasniegumi novada, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un interešu izglītībā:

- Naujenes pamatskolai 1. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 2. vieta interešu izglītības darbā pamatskolu grupā;

- Kalupes pamatskolai 2. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 1. vieta interešu izglītības darbā pamatskolu grupā;

- Laucesas pamatskolai 3. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā  pamatskolu grupā;

- Lāču pamatskolai 3. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. vieta interešu izglītības darbā pamatskolu grupā;

- Špoģu vidusskolai 1. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 2. vieta interešu izglītības darbā vidusskolu grupā;

- Sventes vidusskolai 1. vieta interešu izglītības darbā vidusskolu grupā;

- Vaboles vidusskolu 2. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. vieta interešu izglītības darbā vidusskolu grupā;

- Zemgales vidusskolai 3. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā vidusskolu grupā.

Matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu grupā augsti sasniegumi Sventes vidusskolas 6. klases skolēnam Oskaram Saveļjevam (1. vieta) un Špoģu vidusskolas 8. klases skolniecei Annemarijai Panovskai (1. vieta), Salienas vidusskolas 5. klases skolēnam Nikolajam Stepanovam (2. vieta) un Sventes vidusskolas 7. klases skolēnam Elvim Vasiļevskim (2. vieta), kā arī Vaboles vidusskolas skolēniem Miķelim Kārkliņam un Ritvaram Kursišam, kuri ieguva 3. vietu.

Vēstures olimpiādē 9.-12. klašu grupā zelta godalgu ieguva Sventes vidusskolas 9. klases skolnieks Armands Rokjāns, sudraba godalgas – Špoģu vidusskolas 9. klases skolnieks Daniels Kuzmins un 12. klases audzēkņi Aleksandra Vereščagina un Anastasija Kosoņa, Kalupes pamatskolas 9. klases skolnieks Radions Bogdanovs, Laucesas pamatskolas 9. klases skolnieks Kirills Oļenovs, Lāču pamatskolas 9. klases skolnieks Oļegs Grustāns, Naujenes pamatskolas 9. klases skolniece Jeļizaveta Rožaščonoka un Vaboles vidusskolas 9. klases skolniece Marta Kucina. Savukārt trešo vietu olimpiāde izcīnīja Naujenes pamatskols 8. klases skolnieks Ņikita Šiškins.

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē pirmo vietu ieguva Vaboles vidusskolas 9. klases skolnieces Līga Laimdota Kļaviņa un Marta Kucina, otro vietu izcīnīja Špoģu vidusskolas 11. klases audzēkne Elāna Gavrilova un 9. klases audzēkne Emma Zdanovska, savukārt trešo vietu ieguva Špoģu vidusskolas 8. klases skolniece Annemarija Panovska, 11. klases skolniece Elīna Trubača un 12. klases skolniece Anastasija Kosoņa.

Bronzas medaļu ieguvēji bioloģijas olimpiādē 9.-12. klašu grupā – Vaboles vidusskolas 9. klases skolniecei Līgai Laimdotai Kļaviņai, Silenes pamatskolas skolniekam Eduardam Gasperovičam, Sventes vidusskolas 11. klases skolniecei Ainai Zubrovai, Špoģu vidusskolas 9. klases skolniecei Emmai Zdanovskai un 11. klases skolniecei Elānai Gavrilovai.

Bronzu ķīmijas olimpiādē 9.-12. klasēm ieguva Salienas vidusskolas 10. klases skolniece Oksana Daņiļonoka.

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē 3. vietu ieguva Vaboles vidusskolas 10. klases skolnieks Marts Vilcāns.

Daugavpils novada skolēnu pētnieciskie darbos 1. vieta Salienas vidusskolas 7. klases skolniecei Karinai Stikutei, 2. vieta Salienas vidusskolas 8. klases skolniecei Oļesjai Kovaļevskai un Zemgales vidusskolas 8. klases skolniecei Viktorijai Kavševičai, bet 3. vieta Salienas vidusskolas 6. klases skolniekam Artjomam Ringim.

Skolēni guvuši panākumus arī Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2021, proti, 2. vietu ieguva Špoģu vidusskolas 11. klases skolniece Elāna Gavrilova, bet trešo vietu - Vaboles vidusskolas 12. klases skolnieks Dāvis Daniels Kursišs, Zemgales vidusskolas 9. klases skolniece Jeļena Goršentova, 10. klases skolniece Lita Kalniņa un 11.. klases skolnieces Karīna Šeršņova un Anastasija Kuprijanova.

Atzinības rakstu bioloģijas olimpiādē saņēma Kalupes pamatskolas 9. klases skolnieks Matīss Sarkanis, Laucesas pamatskolas 9. klases skolniece Anastasija Ņikitina, Lāču pamatskolas 9. klases skolniece Anna Vansoviča, Špoģu vidusskolas 12. klases skolniece Selina Germane un Zemgales vidusskolas 9. klases skolnieces Jeļena Goršentova un Veronika Puzirevska. Atzinības rakstu matemātikas olimpiādē saņēma Kalupes pamatskolas 9. klases skolnieks Radions Bogdanovs, Laucesas pamatskolas 6. klases skolnieks Izmails Sokolovs, Medumu pamatskolas 9. klases audzēkne Anastasija Kuzmenko, Randenes pamatskolas 7. klases skolniece Darja Adahovska, Špoģu vidusskolas 9. klases skolnieks Daniels Kuzmins un 11. klases skolniece Elāna Gavrilova, un Vaboles vidusskolas 5. klases skolniece Annija Ozoliņa. Fizikas olimpiāde Atzinības rakstu saņēma Vaboles vidusskolas 10. klases skolnieks Marts Vilcāns, vēstures olimpiādē - Vaboles vidusskolas 11. klases skolnieks Mārtiņš Bruņenieks, angļu valodas olimpiādē - Špoģu vidusskolas 11. klases skolniece Elīna Trubača, ekonomikas olimpiādē - Špoģu vidusskolas 12. klases skolniece Selina Germane, ģeogrāfijas olimpiādē - Špoģu vidusskolas 11. klases skolnieks Jānis Vēliks, latviešu valodas un literatūras olimpiādē - Naujenes pamatskolas 8. klases skolniece Meldra Kokina, ES Dabaszinātņu olimpiādē -Vaboles vidusskolas 9. klases skolniece Marta Kucina, LAT 2 olimpiādē - Lāču pamatskolas 7. klases skolnieces Alīna Ļeonova un Alisija Ovčiņņikova, Salienas vidusskolas 8. klases skolniece Laima Anančonoka un Špoģu vidusskolas 7. klases skolnieks Vladislavs Grebežs, savukārt Daugavpils novada skolēnu pētnieciskos darbos Atzinības rakstu saņēma Kalupes pamatskolas 6. klases skolniece Kristiāna Gadzāne.

Par godalgotām vietām olimpiādēs un pētnieciskajos darbos skolēni saņems naudas balvas un Pateicības rakstus, skolotāji Pateicības rakstus no Daugavpils novada pašvaldības. Pateicības rakstus un naudas balvas katra skola pasniegs saviem audzēkņiem, ievērojot šā brīža epidemioloģiskās prasības.

Pateicamies skolēniem un pedagogiem par ieguldīto darbu!

Uzsāks īstenot virkni ezeru projektu