Skolās sākas jaunais mācību gads

AKTUĀLI

Ik gadu, tuvojoties jaunajam mācību cēlienam, skolu pieņemšanas komisija dodas uz novada izglītības iestādēm, lai novērtētu to gatavību audzēkņu sagaidīšanai. Šogad komisijai darba bija daudz vairāk, jo pēc reformas jaunajā Augšdaugavas novadā ir paplašinājies izglītības iestāžu skaits.

Īpaša uzmanība, vērtējot skolas, tiek pievērsta to materiālajai bāzei, jo īpaši modernajām tehnoloģijām, bez kurām mācību process mūsdienās vairs nav iedomājams.

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika atzīst, ka visās mācību iestādēs tika pārrunāta iepriekšējā mācību gada pieredze saistībā ar attālināto apmācību un izrunāti iespējamie scenāriji šim gadam. “Prieks, ka visas skolas saprot, kādi uzdevumi ir šogad un ka tie ir daudz lielāki nekā parasti. Skolas strādā pie materiālās bāzes pilnveidošanas. Šodien izglītības sistēmā strauji ienāk mūsdienu tehnoloģijas, tāpēc ir svarīgi tās produktīvi izmantot.”

Šajā mācību gadā novadā darbojas 20 izglītības iestādes, no kurām 3 ir  pirmsskolas izglītības iestādes, 14 vispārizglītojošās skolas, viena speciālā pamatskola un divas sporta skolas. Visas izglītības iestādes šogad apmeklē 2554 izglītojamie. Pirmsskolas izglītības posmā skolas šogad apmeklē 297 piecgadīgie un sešgadīgie bērni, savukārt vecumā līdz pieciem gadiem – 346 bērni.

Vislielākā vidusskola novada ir Ilūkstes Raiņa vidusskola ar 433 audzēkņiem, kurai ir mācību programmu īstenošanas vieta Subatē. Šo Tai seko Špoģu vidusskola ar 260 bērniem un Sventes vidusskola ar 200 skolēniem. Pedagoģiskais sastāvs visās skolās ir saglabājies diezgan stabils, jauni pedagogi nav nākuši klāt, ir arī vakances, piemēram, Salienas vidusskolā uz pilnu slodzi nepieciešams sporta skolotājs.

Šogad skolu tīklu skārusi optimizācija. Apvienojot Medumu pamatskolu ar Sventes vidusskolu, Medumos izveidota mācību programmu realizācijas vieta, kur mācīsies bērni no 1. līdz 6. klasei.

No šī mācību gada mazā audzēkņu skaita dēļ ir likvidēta Raudas speciālā pamatskola. Šo skolu nolemts pievienot Medumu speciālajai pamatskolai, kura tagad lielu uzmanību veltīs tieši profesionālajai izglītībai.

“Šajā skolā pozitīvi ir tas, ka tā realizē arī profesionālās izglītības programmas. Tām ir divi virzieni – skola gatavo pavāra palīgus un pārdevēja palīgus,” stāsta Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska. Profesiju šajā skola varētu iegūt 40 līdz 60 bērni.

Pakāpeniski mācību klases no Medumu speciālās pamatskolas tiks pārceltas uz Medumu pamatskolas trīsstāvu piebūvi, kur turpmāk notiks mācību process, savukārt speciālās pamatskolas telpās atradīsies internāts un profesionālā apmācība. Plānots, ka ik gadu nāks klāt viena jauna profesionālās izglītības programma.

Savukārt no nākamā gada 1. janvāra tiks apvienotas abu bijušo novadu sporta skolas, kuru galvenā bāze turpmāk atradīsies Ilūkstē, atstājot Sventē programmas realizācijas vietu.

Visas skolas pirms jaunā mācību gada centušās uzspodrināt telpas. Lieli ieguldījumi remontos nav bijuši nepieciešami, jo iepriekšējā mācību gadā lielākoties darbs notika attālināti. Toties skolas ievērojami uzlabojušas savu materiāli tehnisko bāzi. Piemēram, Randenes pamatskola ieguldījusi līdzekļus modernajās tehnoloģijās, lai ikdienā var izmantot dažāda veida interaktīvās metodes. Praktiski visas skolas ir apgādātas ar datoriem un 3D printeriem.

“Es saprotu, ka mūsu skolotāji ieguva ļoti lielu pozitīvu pieredzi pēc pagājuša gada attālinātās apmācības. Viņi bija spiesti to izdarīt, izmantot maksimāli jaunākās tehnoloģijas. Tāpēc šodien jautājums par tehnoloģijām, par to izmantošanu mācību procesā ir īpaši aktuāls,” saka Vanda Kezika. Īpašs gandarījums esot par Ilūkstes Raiņa vidusskolas darbu. Šogad skolā tiks īstenots vērienīgs projekts, kas ļaus pilnveidot skolas materiālo bāzi ar mūsdienīgām tehnoloģijām.

Sāpīgs jautājums esot mācību līdzekļi, kas kļuvuši ļoti dārgi, atzīst IP vadītāja Janita Zarakovska. Dažu grāmatu cena jau sasniedz 20 eiro. “Varbūt būtu vajadzīgas kādas valsts dotācijas, lai grāmatas būtu lētākas, jo nepietiek pat to mērķdotāciju, ko iedala valsts, vienas mācību grāmatas iegādei, bet mums skolā ir vairāki mācību priekšmeti nevis viens, tā visa pārējā nauda nāk no pašvaldības līdzekļiem.” Ar lielu nepacietību joprojām tiek gaidītas grāmatas, kas ļaus īstenot jauno kompetenču pieejas izglītību, taču pagaidām šādu mācību līdzekļu vēl nav.

Apmeklējot katru skolu, tika apzināti arī aktuāli jautājumi, kas būtu jārisina tuvākajā laikā. Viens no tādiem ir jautājums par turpmāko pirmsskolas izglītības sistēmu novadā un pedagogu štatu palielināšanu Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē. Tāpat nopietns darbs veicams pie izglītības iestāžu vides sakārtošanas, sporta laukumu un mākslīgās ventilācijas sistēmu sakārtošanas.

Jau šogad tiks uzsākts liels projekts, kas paredz renovēt Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādi. “Šogad tuvākajā laikā mēs uzsāksim tādu diezgan lielu projektu par Nīcgales pirmsskolas iestādes renovāciju. Tur būs ne tikai renovācija, bet arī rekonstrukcija, jo fiziski tā vide neatbilst risināmajiem uzdevumiem. Prieks par to, ka pirmsskolas bērnu skaits palielinājās Nīcgalē. Domāju, ka tur viņi produktīvi strādā,” stāsta izpilddirektore Vanda Kezika. “Domājam par to, lai attīstītu sporta skolas bāzi. Mums sākas diezgan liels, ar miljonu vērtējams projekts Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanā un sporta bāzes pārbūvē. Tas ir ļoti liels projekts. Pie stadiona atjaunošanas strādā arī Špoģu vidusskola. Izskatām iespējas sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju attīstīt arī Ilūkstes Sporta skolas bāzi. Tādu projektu mums ir daudz, paskatīsimies, kā izdosies tos realizēt.”

Jaunajā mācību gadā mācības skolā tiek uzsāktas klātienē. Cerības tiek liktas uz to, ka šis process noritēs veiksmīgi un neatkārtosies iepriekšēja gada scenārijs. Taču gan pedagogiem, gan skolēniem būs jāievēro virkne dažādu nosacījumu. Katru nedēļu skolās tiks veikta nevakcinēto skolēnu, pedagogu un darbinieku Covid testēšana. Tas būšot liels papildus slogs skolām.

“Skolēniem no 4. līdz. 12. klasei, kuriem nav sadarbībspējīga sertifikāta, kuri nav slimojuši, tiem vajadzēs stundās un starpbrīžos izmantot maskas. Pirmo triju klašu skolēni mācīsies bez maskām, bet starpbrīžos koplietošanas telpās būs jālieto maskas. Pozitīvs moments, ka vairāk nav jāievēro distance, izkārtojot klasēs solus, un nav jāievēro kvadrātmetru skaits uz katru skolēnu. Bet skolēni sēdēs pa vienam, tie 2 m tiks ievēroti vienam no otra, tāpēc klasē varēs darboties mierīgi un viegli,” saka Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska. Viņa uzskata, ka gan pedagogi, gan skolēni jau ir pieredzējuši pielāgoties jebkuriem jauniem apstākļiem, tāpēc noteikti tiks galā arī ar jaunajiem nosacījumiem, jo visiem ir vēlme atgriezties skolā un turpināt mācības klātienē. “Gribu novēlēt, lai skolotājiem arī šogad pietiek spēka, izturības un galvenais -veselības, lai tas Covid mums paiet garām un mēs varam šo mācību gadu skaisti nostrādāt, būt pašiem ar sevi apmierinātiem, iedot skolēniem visu to, ko katrs skolotājs spēj iedot. Tāpēc visiem veiksmi, izdošanos un visu to labāko!”

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika domā, ka arī šis mācību gads nebūs tik vienkāršs, ņemot vērā testēšanu skolās, vakcināciju un visus ierobežojumus, kas būs jāievēro, tāpēc aicina vecākus un pedagogus uz sadarbību, lai šajā mācību gadā izdotos atgriezties pie ierastā mācību procesa klātienē.

Teksts, foto: Inese Minova

Projekta “Mūžam jauns” ietvaros tiek rīkoti  koncerti