SIA “LatRosTrans” paziņojums

Pašvaldība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 59.punkta prasībām “ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai valdītājs informē sabiedrību par aprobežojumiem aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās.

Pamatojoties uz augstākminēto, informējam, ka Daugavpils novada pašvaldības teritoriju, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Laucesas, Kalkūnes un Sventes pagastos, šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass). Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma 57. pantā, tajā skaitā, bet ne tikai :

1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;

2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;

3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;

4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;

5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;

6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:

  1. a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
  2. b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,
  3. c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
  4. d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
  5. e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
  6. f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
  7. g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
  8. h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
  9. i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
Daugavpils novada jauniešu pasākums „Ielīgošana pie Jāņa"