Sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 3 (triju) egļu, 3 (triju) bērzu un 1 (vienas) liepas ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44740020321 Krivānu kapu teritorijā.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 10.09.2019. līdz 24.09.2019.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476842 (kontaktpersona Ē.Karņicka).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Naujenes kultūras centra kolektīvi uzņem jaunus dalībniekus