Rekvizīti

Pašvaldība

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

Adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Konta numurs: LV37TREL9807280440200

Papildus rekvizīti:

SWEDBANK  AS LV25HABA0551028288065
bankas kods: HABALV22

AS  “SEB banka”
LV79UNLA0055002791210
bankas kods: UNLALV22

AS “Citadele banka”
LV05PARX0012925680001
bankas kods PARXLV22

Daugavpils novada dome pārdod automašīnas par brīvu cenu