Rekvizīti

Pašvaldība

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV - 5401
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Konta numurs: LV37TREL9807280440200

Papildus rekvizīti:

SWEDBANK AS LV25HABA0551028288065
Bankas kods: HABALV22

AS “SEB banka”
LV79UNLA0055002791210
Bankas kods: UNLALV22

AS “Citadele banka”
LV05PARX0012925680001
Bankas kods: PARXLV22

Daugavpils novada dome pārdod automašīnas par brīvu cenu