Publiskā apspriešana par koku ciršanu Salienas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Salienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru, sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustāmo īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objektu adrese:
–  Meža iela 13, Salienas pagasts, 1 koks (egle);
– “Luterāņu” kapsētas –  4 koki (egles).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Salienas pagasta pārvaldē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@saliena.lv vai zvanot uz mājaslapā norādītājiem tālruņiem no 15. oktobra līdz 05.novembrim plkst. 10.00.

Smilts - grants atradnes "Elerne" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums