Publiskā apspriešana par koku ciršanu Naujenes pagastā

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par  piecu (bērzu) ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44740030035 “Aizsili” īpašumā.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 21.01.2019 līdz 11.02.2019.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476843 (kontaktpersona Ē.Karņicka).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Komiteju sēde