Publiskā apspriešana Dubnā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: Dubnas kapi, Dubnas pagastā 2018. gada 11. maijā plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzēta viena priede.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2018. gada 21. maijam sniegt savus priekšlikumus par koka nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65475217

Latgales vīru vokālo ansambļu saiets "Še` vīri kā ozoli dun"