Projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas nepārtrauktā kārta  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.  Pieejamais finansējums – EUR 594341,95.

Apbalsta apmērs līdz 50 000EUR; līdz 100 000EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Atbalsta intensitāte70 %

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2022.gada 10.janvārī   līdz 2022.gada 10.jūnijam. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI: https://eps.lad.gov.lv/login Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”. Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: Pieteikšanās termiņi uz pasākumu Projekta pieteikuma sagatavošanas veidlapas un palīgmateriāli pieejami: Normatīvie akti. Veidlapas, Rokasgrāmatas Pilns sludinājuma teksts atrodams šeit:

Biškopji dāvā medu novada sociālajiem darbiniekiem