Projekts “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14”

AKTUĀLI

Projekts “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007)

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir uzsākusi projekta “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekta vispārīgais mērķis - veicināt sadarbības stiprināšanu un  pieredzes apmaiņu starp mednieku kolektīviem, pilnveidot zināšanas, nodot un pārņemt labās prakses piemērus , nodrošināt vietējai sabiedrības, īpaši jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta mērķa sasniegšanai Biedrība plāno izveidot atbilstošu medību saimniecības infrastruktūru, atjaunojot ēku Parka ielā 14, Ambeļi, Amnbeļu pagasts, Daugavpils novads, izveidojot tajā mednieku namiņu ar apmācību un trofeju telpām. Projekta ietvaros tiks veikta telpu vienkāršotā atjaunošana  91.6 m2 platībā ; atjaunots ēkas jumts 450m2 platībā.

Lai nodrošinātu sabiedrības pareizu izpratni par medībām, medību saimniecības attīstību un tolerantu attieksmi pret meža dzīvniekiem, šajās telpās, sadarbība ar  vietējiem amatniekiem un galdniekiem, plānots apmācīt arī jaunos medniekus un interesentus pareizai medību trofeju sagatavošanas un novērtēšanas mākai,  estētiskai trofeju pasniegšanai plašākas sabiedrības apskatam.

 

Svētceļojumā uz Aglonu – ar vilcienu