Projekta noslēguma konference

AKTUĀLI

Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika projekta „Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās mums” noslēguma konference. Par projekta rezultātiem stāstīja Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības “Ildra” valdes priekšsēdētāja Solveiga Grāvere un Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece un projekta vadītāja Ligita Liepiņa.

“Šis ir pirmais projekts Invalīdu biedrībai “Ildra”. To atbalstīja Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs un Kultūras ministrija. Projekta galvenais uzdevums bija, pirmkārt, Invalīdu biedrības biedriem iemācīties realizēt projektus. Vadošais partneris projektā bija Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža”, kas sniedza informāciju par to, kā sakārtot projekta dokumentāciju un virzības gaitu. Kā partneri projektā iesaistījās arī Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejas pārstāvji. Šī projekta ietvaros ļoti vērtīga bija starppaaudžu sadarbība. Jo jaunieši, kas aktīvi darbojas Latvijas Sarkanajā krusta nodaļā, iemācījās sadarboties un palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti. Viena no pirmajām aktivitātēm notika Kalupē, tā bija diskusija par to, kas ir nepieciešams cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu integrēties sabiedrībā un normāli funkcionēt. Bieži vien cilvēki ar invaliditāti domā, ka palīdzība nāks no malas, taču svarīgi ir būt aktīviem arī pašiem, pie tā mums vēl daudz jāstrādā. Lai izstrādātu konkrētus sadarbības principus, kā arī parādītu to jauniešiem, Kalupē tika veidots ziedu stādījums karoga krāsās kā dāvana Latvijai simtgadē. Tas mums palīdzēja saprast, ka sadarbības formas ir ļoti dažādas. Tas viennozīmīgi nav tikai atbalsts pabalstu veidā, bet iespēja veidot kopā kaut ko skaistu un paliekošu”, tā bilda Ligita.

Projekts tika realizēts, pateicoties abu novadu pašvaldību finansiālajam atbalstam un nostrādāja kā labs stimuls aktīvi darboties arī turpmāk. Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrības „Ildra” valdes priekšsēdētāja Solveiga Grāvere pastāstīja, ka šī gada 18. janvārī tika pieņemts lēmums par invalīdu biedrības nosaukuma maiņu, taču tās galvenais mērķis ir palicis nemainīgs – tā ir personu ar invaliditāti reintegrācija sabiedrībā. Šajā gadā biedrība iestājās Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijā “Sustento”, kas nodrošināja iespēju pārstāvēt visu cilvēku ar invaliditāti intereses vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, ievērojot katras grupas intereses. Biedrības vadītāja uzsvēra, ka tā ir pieredze sadarbībā ar līdzīgām organizācijām jaunākas un aktuālākas informācijas pieejamībā.

Projekts, kas tika aizsākts pavasarī, sastāvēja no vairākām aktivitātēm, taču interesantākās no tām bija tieši radošās darbnīcas. Ilūkstes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece un radošo darbnīcu vadītāja Tatjana Greļevska pastāstīja, ka radošajās darbnīcās iesaistītās personas kaut nedaudz, bet dažādoja savu ikdienu. Ja kvīlinga tehnika viņiem jau bija pazīstama, tad pārējās iemaņas viņi apguva no jauna. Darbošanās rezultātu varēja skatīt izstādē, kur tika prezentētas kartiņas, kas tapušas kvīlinga tehnikā, sveces, pītie groziņi un austie lakati. Projekts tik tiešām ir izdevies!

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova savā uzrunā uzsvēra, cik svarīga ir sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, kas tiek sniegti personām ar invaliditāti. Ne mazāk svarīga ir arī līdzcilvēku sapratne un atbalsts. Daugavpils novadā ir 1350 personas ar invaliditāti, 1. grupas invalīdi – 245 personas, 2. grupas – 847 un 3. grupas - 258 personas. Starp 1. grupas personām ar īpašām vajadzībām ir personas ar kustību traucējumiem, redzes un dzirdes invalīdi, personas, kurām ir invaliditāte no bērnības un personas ar dažādu somatisko saslimšanu invaliditāti. Vismazāko atbalstu saņem personas, kurām ir invaliditāte no bērnības, jo tām tiek izmaksāti arī vismazākie pabalsti. Tādas novadā ir 24 personas.

Anna Jegorova tāpat pastāstīja, ka arvien aktuālāki kļūst asistenta pakalpojumi. Novadā strādā 62 asistenti kā palīgi cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu nodrošina valsts, savukārt tā lietderību nosaka Sociālais dienests, tas arī ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Paldies konferences gaitā tika teikts cilvēkiem un biedrībām, kas palīdzēja projekta realizācijas gaitā – abu novadu vadībai un Sociālajiem dienestiem, Sarkanā Krusta jaunatnes nodaļai, Kalupes kopienas atbalsta centram “Vitrāža”. Nākamais invalīdu biedrības darbs saistīsies ar jaunu projektu apguvi un sadarbības partneru piesaisti, kā arī sadarbības veicināšanu jau iegūto sadarbības partneru vidū. Savukārt nākamais Invalīdu biedrības pasākums – Jaungada balle, notiks, kā tas jau ierasts, janvāra mēnesī.

FOTOGALERIJA

 

Starptautiskajā konferencē Vabolē analizēja Latgales pirmās atmodas darbinieku devumu