Pieņemts pašvaldības 2017.gada budžets

AKTUĀLI

26.janvāra domes sēdē pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika deputātiem sniedza atskaiti par likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi no 2013. līdz 2016. gadam, kā arī ar vienbalsīgu domes deputātu balsojumu tika pieņemts 2017.gada budžets.

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadam tiek plānoti 21,8 milj. eiro, tas ir 876 eiro uz vienu iedzīvotāju.

Pašvaldības budžeta galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tas sastāda 34% no pamatbudžeta ieņēmumiem un 2017.gadam tiek prognozēts 7,4 milj.eiro apmērā , kas ir par 283 tūkst. eiro vairāk kā iepriekšējā gadā faktiski izpildīts.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, par ēkām un mājokļiem, parādu un soda naudas maksājumi, kā arī papildus aprēķinātais nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi par 2016.gadu. 2017.gadā nekustamā īpašuma  nodokļa ieņēmumi plānoti  1,1 milj. eiro, tas ir 2016.gada līmenī un sastāda 5% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Savukārt dabas resursu nodoklis plānots 358 tūkst. eiro, ar minimālu pieaugumu pret  2016.gada faktisko izpildi un sastāda 2% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumi 2017.gadam plānoti 235 tūkst. eiro apmērā, t.i. par 70 tūkst. eiro mazāk nekā 2016.gadā faktiski izpildīts un sastāda 1% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas tiek plānoti  piesardzīgi - 191 tūkst. eiro.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2017.gadā plānoti 1,7 milj. eiro, kas ir iepriekšējā gada plānotajā līmeni, bet pret faktisko izpildi ar 16% pieaugumu, un sastāda 8% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem - 0,9 milj. eiro un ieņēmumi par nomu un īri - 0,4 milj. eiro.

Maksājumi no pašvaldību budžetiem 2017.gadam sastāda  2% no pamatbudžeta ieņēmumiem un plānoti 0,4 milj. eiro.

Maksājumi no valsts budžeta sastāda 48% no pamatbudžeta ieņēmumiem - 2017.gadam tie   plānoti 10,5 milj. eiro., tai skaitā  Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)- 984 110  eiro, kas ir par  82009 eiro vairāk kā 2016.gadā plānots, kā arī Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda- 5 966 719 eiro, kas ir par 210 558 eiro mazāk kā 2016.gadā piešķirta.

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017.gadam tiek plānoti 22,2 milj. eiro.

Izglītības nozarei 2017.gadā plānoti līdzekļi 6,4 milj. eiro apmērā, kas sastāda 29% no kopējiem 2017.gada pašvaldības izdevumiem.

Atpūtai, kultūrai un sportam plānoti līdzekļi 2,2 milj. eiro apmērā, kas sastāda 10% no pašvaldības budžeta izdevumiem.

Sociālai aizsardzībai plānoti līdzekļi 3,2 milj. eiro, veselībai - 86 tūkst. eiro, kas kopā sastāda 15 % no pašvaldības izdevumiem.

Izpildvaras uzturēšanai 2017.gadā kopumā plānoti izdevumi 4,7 milj. eiro apmērā. Pašvaldības budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei plānoti 80 tūkst. eiro apmērā. No vispārējās valdības dienestu izdevumiem tiek finansēti norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kas 2017.gadā plānoti 752 tūkst. eiro.

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta paredzēti 100 000 eiro apmērā – par šo līdzekļu piešķiršanu lēmumus pieņems pašvaldības dome.

Ekonomikas nozarē plānoti izdevumi 2,3 milj. eiro apmērā, kas sastāda 11% no pašvaldības izdevumiem, lielāko daļu no tiem sastāda izdevumi ielu un ceļu uzturēšanai, tie ir 1,8 milj. eiro un sastāda 8% no visiem budžeta izdevumiem.

2017.gadā no pašvaldības budžeta ir plānoti izdevumi dažādu nozaru projektiem 101 tūkst. eiro apmērā,  t.sk. sekojošiem projektiem:

  • Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās (17,4 tūkst.eiro);
  • Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai (49,3 tūkst.eiro);
  • Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (16,1 tūkst. eiro);
  • Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana (18 tūkst. eiro)
  • Skolēnu vasaras nodarbinātības programma, dodot iespēju gūt pirmās darba iemaņas (30 tūkst. eiro).

Vides aizsardzības nozarē plānotais finansējums ir 358 tūkst. eiro, kas sastāda 1% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Vislielākais izdevumu apjoms paredzēts notekūdeņu apsaimniekošanai pagastos (275 tūkst. eiro).

Dažādu izmaksu segšanai, kas saistīti ar projektu ieviešanu, plānoti  55 tūkst. eiro, no tiem:

  • Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijā – Daugavas lokos (5 tūkst.eiro) un Augšzemē (5.tūkst.eiro).
  • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana Dendroloģisko parku ( Sventē un Medumos) rekonstrukcijas plānu izstrāde (5 tūkst. eiro);
  • Višķu tehnikuma ciema “mazuta glabātavas” projekta izstrāde sanācijas veikšanai (40 tūkst.eiro).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozarei plānotais finansējums ir 2,9 milj. eiro, kas sastāda 13% no visiem novada izdevumiem. 2017. gadā izdevumi  mājokļu attīstībai plānoti 482 tūkst. eiro, no tiem 100 000 eiro plānoti dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Daugavpils novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistības kopā ar bankas noteiktajiem procentiem  sastāda 14,8 milj. eiro, no tiem  2017.gadā  jāatmaksā  1,6 milj. eiro.

Daugavpils novada pašvaldības speciālajā budžetā no ziedojumiem un dāvinājumiem plānoti izdevumi 21 066 eiro apmērā, kas tiks segti no šo līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 25 517 eiro apmērā un tiks izlietoti dāvinājumu līgumos norādītajiem mērķiem.

2017.gada budžets ir vērtējams kā pašvaldības funkciju pildīšanai nepieciešamo uzturēšanas izdevumu nodrošinošs un ar ievērojamu ieguldījumu dažādām iestrādēm, kas nepieciešamas  tālākai Daugavpils novada ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, kas iecerēti Daugavpils novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam.

Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada budžets.pptx

Irēna Timšāne
Finanšu pārvaldes vadītāja

Dzīvesvietas deklarēšana pirms pašvaldību vēlēšanām