Pieņemts Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018. gadam

AKTUĀLI

25. janvāra domes sēdē ar vienbalsīgu domes deputātu balsojumu tika pieņemts 2018. gada budžets.

Budžets atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības iestāžu rīcības plānu turpmākajiem gadiem atbilstoši novada attīstības programmai. Daugavpils novads ir lielpilsētas avantelpa, kura nodrošina pieejamību Daugavpils pilsētas koncentrētiem resursiem. Tā ir lauku teritorija ar pilsētu, un visa novada dzīve norit lauku un pilsētas dzīves mijiedarbības procesu ietekmē. Novada teritorija ir gan pilsētas zaļā josla, gan tās ekonomiskais resurss. Daugavpils novads ir iezīmējis vertikālos un horizontālos attīstības virzienus. Novada pašvaldības stratēģiskais mērķis ir panākt sabalansētu Daugavpils novada teritorijas attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un prasmīgu izmantošanu. Novada ilgtermiņa prioritāte ir stiprināt novada kapacitāti. Lai to stiprinātu, ir apstiprinātas četras vidējā termiņa prioritātes, kuras tika ņemtas vērā 2018. gada budžeta sagatavošanā.

Pirmā vidējā termiņa prioritāte ir novada cilvēka kapitālproduktivitātes palielināšana un tai 2018. gada budžetā ir novirzīti 10,5 miljoni eiro.  Otrajai vidējā termiņa prioritātei, kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā, novirzīti 11,5 miljoni eiro. Trešajai vidējā termiņa prioritātei – novada ekonomiskā potenciāla izmantošanas efektivitātes celšana – novirzīti 0,1 miljons eiro. Ceturtajai vidējā termiņa prioritātei, novada kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana – 2,5 miljoni eiro.

Stratēģija un no tās izrietošie teritorijas plānošanas attīstības dokumenti ir pamats pašvaldības budžeta sastādīšanai, investīciju piesaistei un atbalsta sniegšanai.

Novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā budžeta ieņēmumus veido ziedojumi un dāvinājumi. Daugavpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2018. gadā tiek plānoti 23,4 miljoni eiro, tas ir 976 eiro uz vienu iedzīvotāju (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. ir 24000). Pašvaldības budžeta galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Tā ieņēmumus turpmākajos gados ietekmēs galvenokārt divi faktori – ekonomiskās aktivitātes un algu izmaiņu dinamika, kā arī valstī īstenotā nodokļu reforma, kuras pasākumi tiek ieviesti no 2018. gada. Lai kompensētu šīs reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, papildus pasākumiem nodokļu politikas ietvaros ir paredzēta arī speciālā dotācija pašvaldību budžetiem no valsts budžeta. 2018. gadā šīs speciālās dotācijas apjoms visām pašvaldībām kopā veido 21,1 miljonu eiro. Daugavpils novada pašvaldībai piešķirti 118 000 eiro.

Novada ekonomisko aktivitāti raksturo novada attīstības indekss, kā arī iedzīvotāju blīvums, ekonomiski aktīvo vienību skaits un citi rādītāji, kuri pēdējos gados Daugavpils novadā pārsvarā ir ar negatīvu tendenci.

Pašvaldības ieņēmumu daļa ir arī nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi. Par nekustamo īpašumu nodokļiem, parādu un sodanaudu maksājumiem ieplānoti 1,2 miljoni eiro, un tie sastāda 5 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dabas resursu nodoklis plānots 390 000 eiro apmērā, un tie ir 2 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi 202 000 eiro apmērā, un tas ir 1 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas tiek plānoti 160 000 eiro apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 1,7 miljoni eiro un sastāda 7 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem (0,8 miljoni eiro) un ieņēmumi par nomu un īri (0,4 miljoni eiro).

Ārvalstu finanšu palīdzība plānota 32 000 eiro apmērā projektiem, maksājumi no pašvaldību budžeta sastāda 1 %, un tie ir 228 000 eiro, ko Daugavpils novads paredz saņemt no citām pašvaldībām par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem.

Maksājumi no valsts budžeta sastāda 51 % no pamatbudžeta ieņēmumiem un 2018. gadam plānoti 11,9 miljoni eiro apmērā. Lielāko daļu no maksājumiem no valsts budžeta sastāda dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kuru no 2016. gada nosaka pēc vērtēto ieņēmumu apjoma un izlīdzināmo vienību skaita pašvaldībā.

Pašvaldību izdevumiem noteikti pieci raksturojošie kritēriji. Katram no tiem noteikts izlīdzināmo vienību skaits. Vislielāko īpatsvaru sastāda izlīdzināmo vienību skaits par bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Daugavpils novadam 2018. gada budžeta izlīdzināšanas fonda aprēķinā ir 40 301 izlīdzināmā vienība. Tas ir -3,79 % pret 2017. gadā izlīdzināmo vienību skaitu, kas bija 41 889. Diemžēl pēdējos gados stabili samazinās iedzīvotāju skaits, īpaši bērnu un jauniešu vecuma grupā. Līdz ar to izlīdzināmo vienību skaits arī samazinās.

Arī iedzīvotāju skaits pret 2016. gada 1. janvāri ir samazinājies par 838, kas ir par 3,37 % pret iepriekšējo gadu. Izlīdzināmo vienību skaits samazinās straujāk kā iedzīvotāju skaits, kas ir novada finansēšanas lielākais avots. Daugavpils novadam 2018. gadā izlīdzināmie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību sastāda 363 eiro. Kā rezultātā no izlīdzināšanas fonda aprēķiniem, ņemot vērā vērtētos ieņēmumus, ieņēmumi sastāda 14 207 746 eiro, kas ir par 407 641 eiro vairāk kā 2017. gadā, vien ar 2,9 % pieaugumu pret pagājušo gadu.

Daugavpils novada pašvaldības budžeta izdevumi 2018. gadā ieplānoti 24, 4 miljoni eiro apmērā, ko novada pašvaldība spēj lielā mērā nodrošināt, ņemot vērā ieņēmumus un vēsturiski gūto pieredzi, izmantojot līdzekļu atlikumu uz gada sākumu. Pamatbudžeta ieņēmumi novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.

2018. gada budžeta izdevumi ieplānoti, vadoties pēc Daugavpils novada Attīstības programmā 2012. – 2018. gadam iecerētā, saskaņā ar Rīcības programmu. Budžetā atbalstītas vairākas ieceres, piešķirot tām pašvaldības budžeta līdzekļus, kā arī valsts finansējumu. Ir saglabātas iepriekš uzsāktās pašvaldības iniciatīvas arī 2018. gada budžetā.

Sakarā ar minimālās algas palielināšanos, ir rasta iespēja nodrošināt valstī noteikto minimālo darba samaksu, papildus tam piešķirot 400 000 eiro. Tiks nodrošināts ar papildus finansējums 285 000 apmērā atalgojumu palielinājumam citām amatu grupām. Tiks saglabāts arī pašvaldības finansējums budžeta iestāžu un aģentūru darbinieku veselības apdrošināšanai – 107 eiro uz vienu slodzi. Saglabāti arī esošie pašvaldības atvieglojumi, sociālās garantijas, sociālie pabalsti un pakalpojumi, rasta iespēja palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 200 eiro.

2018. gada budžeta prioritātes ir sociālā drošība, izglītības nozare un infrastruktūras attīstība. Pirmās divas prioritātes novada pašvaldībai arvien paliek nemainīgas.

Sociālajai aizsardzībai plānoti līdzekļi 3,7 milj. eiro apmērā, veselībai – 0,6 miljoni eiro, kas kopā sastāda 17 % no pašvaldības izdevumiem. No investīciju plāna ir atbalstīti sekojoši projekti – Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra ēkas remontam, nodrošināta specializētā transportlīdzekļa iegāde Višķu sociālās aprūpes centram, sociālās mājas Nīcgales un Kalupes pagastā tehniskā projekta izstrāde un Kalupes pagasta ambulances pielāgošana multifunkcionālā centra “Varavīksne” vajadzībām.

Izglītības nozarei plānoti 6,7 miljoni eiro, kas sastāda 27 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Par izglītības pakalpojumiem no citām pašvaldībām  ieplānots saņemt 228 000 eiro. No investīciju plāna atbalstīti sekojoši projekti – seguma izbūve Biķernieku pamatskolas laukumā, autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem Dubnas pagastā, sporta zāles Randenes ciemā tehniskā projekta izstrādei, mikroautobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem Nīcgales pagastā, autotransporta iegāde Špoģu vidusskolai.

Kultūras un sporta nozarē ieplānoti līdzekļi 2,6 miljoni eiro apmērā, kas sastāda 11 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem. No investīciju plāna atbalstīti sekojoši projekti – Demenes pagasta kultūras nama remonts, Naujenes kultūras centra ēkas rekonstrukcija, sporta zāles “Ceļinieks” iegāde, Salienas kultūras nama renovācija, vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta remonts, Vecsalienas muižas parka atjaunošana, atbalsta programma kultūras pieminekļu īpašniekiem, ka tiks sagatavoti Saistošie noteikumi.

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānotais finansējums ir 3,4 miljoni eiro un sastāda 14 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Mājokļu attīstībai plānoti 506 000 eiro, teritoriju attīstībai – 257 000 eiro, Komunālā dienesta izmaksas novadā plānotas 729 000 eiro apmērā, 552 000 eiro – pagastu labiekārtošanas darbiem, 787 000 – siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai, 81 000 eiro – aģentūras “Višķi” darbībai, 18 000 eiro – sabiedriskās pirts uzturēšanai 3 novada pagastos, ūdensapgādes nodrošināšanai – 301 000 eiro, ielu apgaismošanai - 108 000 eiro. No Investīciju plāna atbalstīta jauna urbuma ierīkošana Ambeļu ciema ūdenssaimniecības sistēmā, artēziskā urbuma renovācija Demenes ciemā, atdzelžošanas stacijas ierīkošana un ūdensapgādes sistēmas atjaunošana Birķineļu ciemā, traktora un frontālo iekrāvēju, un pļaujmašīnu iegāde Līksnas pagastam, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļumi 1 iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa, Kraujas ciema ielu apgaismojuma atjaunošana Pļavas ziedu parka ielā, traktora un piekabes iegāde Sventes, Tabores un Vaboles pagastā, jumta nomaiņa dzīvojamai mājai Parka ielā 2 Vabolē, atdzelžošanas stacijas remonts Vaboles pagastā, ielu apgaismojuma ierīkošana Višķu ciemā, aģentūras “Višķi” materiāli tehniskajai bāzei.

Vides aizsardzībā plānoti 757 000 eiro, kas sastāda 1 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem. No Investīciju plāna atbalstīta bijušās pārsūknēšanas stacijas atbrīvošana no naftas produktu atkritumiem projekta izstrāde, Medumu ciema attīrīšanas tehnoloģiskā režīma uzlabošanas tehniskā projekta izstrāde, Vīgantu ciema attīrīšanas iekārtu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un novada publisko ezeru apsaimniekošanas tehniskajam nodrošinājumam.

Ekonomiskajai darbībai ieplānots 2,1 miljons eiro, kas sastāda 10 % no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem. Lielāko daļu no tiem sastāda izdevumi ielu un ceļu uzturēšanai – 1,6 miljoni eiro un sastāda 7 % no visiem budžeta izdevumiem. No 2017. gada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļi tiek atspoguļoti pamatbudžetā un tie plānoti 1 miljona eiro apmērā. Piešķirts finansējums Investīciju plānā ietvertajiem projektiem – Jaunatnes ielas seguma posma atjaunošana Līksnas pagastā, Rēzeknes ielas asfalta seguma izbūve Maļinovas pagastā, Kraujas ciema Daugavas ielas 0,3 ceļa garuma pārbūve.

Vispārējiem valdības dienestiem – izpildvaras uzturēšanai kopumā plānoti 4,8 miljoni eiro, kas sastāda 20 % no visiem pašvaldības budžeta izdevumiem. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem – 110 000 eiro. No Investīciju plāna iecerēts atbalstīt sekojošus projektus – novada pašvaldības administrācijas ēkas atjaunošanu un novada pašvaldības administrācijas funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādi.

Daugavpils novada budžeta ilgtermiņa saistības kopā ar bankas noteiktajiem procentiem sastāda 16,2 miljonus eiro, no kuriem 2018. gadā jāatmaksā 1,5 miljoni eiro. Saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem mērķdotācijām sastāda 7,8 %. Visas ieceres ir ieplānots segt no pašvaldības budžeta, atrodot līdzekļus 0,5 miljoni eiro apmērā, pārējo daļu sedzot no Valsts kases aizņēmumiem, kas arī ir iestrādāti budžetā.

Speciālajā budžetā no ziedojumiem un dāvinājumiem uz gada sākumu ir uzkrāti līdzekļi 9 909 eiro apmērā.

2018. gada budžets vērtējams kā pašvaldības funkciju pildīšanai nepieciešamo uzturēšanas izdevumu un dažādu uzsākto ES atbalsta fondu projektu īstenošanai nodrošinošs, kas tālāk nepieciešama novada ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, kas iecerēti Daugavpils novada Attīstības programmā.

Ziņojumu par 2018. gada novada pašvaldības budžetu domes sēdē sniedza Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.

FOTOGALERIJA

 Daugavpils novada 2018. gada budžeta prezentācija

Publiskā apspriešana Nīcgalē