Pieņemts 2024. gada budžets

AKTUĀLI

15. februāra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts 2024. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi ir plānoti 38,9 miljonu eiro apmērā. Lielākās pozīcijas ienākumos ir:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 12,75 miljoni eiro;
 • Transferti no valsts budžeta – 10,26 miljoni eiro;
 • Pašvaldību izlīdzināšanas fonds – 8,86 miljoni eiro;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis – 1,63 miljoni eiro;
 • Ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem – 1,44 miljoni eiro;
 • Transferti projektu īstenošanai – 1,14 miljoni eiro.

Izdevumi savukārt plānoti nepilnu 47,4 miljonu eiro apmērā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem plānots segt no pašvaldības rīcībā esošajiem naudas līdzekļu atlikumiem gada sākumā.

Lielākās izdevumu sadaļas 2024. gadā:

 • 34% no izdevumiem izglītībai – 16,1 miljoni eiro;
 • 15% jeb 7,12 miljoni eiro sociālajai aizsardzībai;
 • Vispārējiem valdības dienestiem 6,4 miljoni eiro jeb 13% no izdevumiem;
 • Ekonomiskai darbībai un vides aizsardzībai atvēlēti 15% jeb 6,9 miljoni eiro;
 • Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 7,4 miljoni eiro jeb 16%;
 • Atpūta, kultūra, reliģija – 3,5 miljoni eiro jeb 7%.

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem paredzēti 200 tūkstošu eiro apmērā. Budžetā 54,7 tūkstoši eiro ir paredzēti Pašvaldības policijas darbības uzsākšanai. Policijas aprīkojuma iegādi paredzēts finansēt, ņemot aizņēmumu.

Ievērojamākās izdevumu pozīcijas

Budžets tika pieņemts vienbalsīgi

Izdevumiem par atlīdzību izglītības jomā atvēlēti 11,41 miljoni eiro. Šie izdevumi veido 43% no pašvaldības kopējiem izdevumiem atlīdzībai. Pašvaldības tiešais finansējums pedagogiem un izglītības iestāžu administrācijai plānots 1,2 miljoni eiro apmērā.  

Izglītības jomā ir ieplānoti:

 • Ilūkstes Raiņa vidusskolas pagalma laukuma atjaunošanas turpināšanas darbi (projekts iesākts 2023. gadā) - 68 tūkstoši eiro;
 • Izglītojamo ēdināšanai paredzēti 1,4 miljoni eiro, tostarp pašvaldības finansējums 1. – 4. klašu skolēnu brīvpusdienām 141 tūkst. eiro., 5. – 9. klašu skolēnu ēdināšanai 127 tūkst. eiro, 5 – 6 gadīgo audzēkņu ēdināšanai – 46 tūkst. eiro;
 • Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšanai budžetā plānoti 1,4 miljoni eiro, tostarp četru skolēnu autobusu iegādei – 304 tūkst. eiro;
 • Savstarpējo rēķinu nodrošināšanai ar citām pašvaldībām par izglītības jomā saņemtajiem pakalpojumiem nepieciešami 891 tūkst. eiro;
 • Mācību līdzekļu iegādei paredzēti 116 tūkstoši eiro.

Sociālo pabalstu izmaksai paredzēti 1,38 milj. eiro, bet pabalstiem sakarā ar bērnu piedzimšanu – 36 tūkst. eiro. Paredzēts arī finansējums pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pacienta iemaksu segšanai stacionārā un dienas centrā – 25 tūkst. eiro. 2024. gadā pašvaldības investīciju projekta pansijas “Dižkoks” avārijas stāvoklī esošās ēkas nojaukšanas pabeigšanai paredzēti 64 tūkst. eiro.

Aizņēmumu apkalpošanai un procentu atmaksai 2024. gadā nepieciešami 1,2 miljoni eiro, savukārt aizņēmumu pamatsummas atmaksai – 3,6 milj. eiro.

No izdevumiem ekonomiskajai darbībai paredzētajiem 5,6 miljoniem eiro lielākā daļa ir izdevumi ceļu un ielu uzturēšanai. No valsts budžeta šiem mērķiem tiks saņemta dotācija 1,7 miljonu eiro apmērā. Plānots turpināt jau pērn uzsākto 9 autoceļu un ielu pārbūvi, tam atvēlot 1,9 miljonus eiro.

Budžetā paredzēts finansējums skolēnu vasaras nodarbinātības programmu īstenošanai – 145 tūkst. eiro, atbalsts biedrībām – 71 tūkst. eiro, dažādiem komercdarbības atbalsta pasākumiem 47 tūkst. eiro.

2023. gadā ir uzsākts un šogad tiks turpināts vairāku novada ciemu apgaismojuma inženiertīklu izbūves projekts, 2024. gadā tam atvēlot 388 tūkstošus eiro. Degradēto būvju likvidēšanai paredzēts atvēlēt 235 tūkstošus eiro. 2024. gadā turpinās ANM projekts (3.1.2.1.i.0/22/I/CFLA/006) “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi​”, kam atvēlēti 129 tūkst. eiro. Siltumapgādes inženierinfrastruktūras demontāžai Višķu pagasta tehnikuma ciemā atvēlēti 85 tūkst. eiro.  

Sporta aktivitāšu nodrošinājumam ir piešķirti 662 tūkst. eiro, bet dažādu kultūras, tūrisma, izglītības un sporta pasākumu organizēšanai – 265 tūkst. eiro. Šogad noslēgsies Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” atjaunošanas un bēniņu pārseguma siltināšanas projekts, kam atvēlēti 186 tūkst. eiro.

Grāmatu iegādei Augšdaugavas novada bibliotēkām paredzēti 36 tūkstoši eiro, bet reliģisko organizāciju subsīdijām paredzēti 50 tūkst. eiro.

Vides aizsardzības jomā turpinās Norvēģijas finanšu instrumenta projekta (NFI/AK/01) "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” īstenošana, paredzot projekta pabeigšanai 703 tūkst. eiro. 50 tūkst. eiro paredzēti pašvaldības teritorijā konstatēto stihisko un nesankcionēto atkritumu izgāztuvju likvidācijai. Turpinās pasākumus Sosnovska latvāņa invazīvās sugas apkarošanai, atvēlot šīm aktivitātēm 17 tūkst. eiro. Bijušās pilsētas izgāztuves “Križi” teritorijas vides sakārtošanai plānoti 12 tūkst. eiro.

Apkopoja: D. Bitiņš un J. Vanags

Sāksies novada basketbola čempionāta play off izspēle