Piektais gadalaiks Dvietes palienē

AKTUĀLI

Palu laiks, kaut arī postošs, tomēr ļoti skaists ir Dvietes palienē, kurp šajā laikā dodas simtiem tūristu, lai ar laivām apceļotu applūdušās teritorijas un vērotu dabas stihijas varenību un skaistos dabas skatus. Palus Dvietes palienē dēvē par piekto gadalaiku jeb atbūdu, kad ilgstoši pārplūst upes, ezeri un applūst tuvējās pļavas. Šis ir unikāls laiks, ko steidz izmantot laivotāji un putnu vērotāji. Lai apceļotu visu applūdušo teritoriju, ar vienu dienu gan nepietiks, taču Bebrenes pagasta vadītāja Benita Štrausa ieteiks labāko maršrutu, kurā var redzēt skaistākās ainavas un klausīties dzērvju klaigas. Dodoties šajā atpūtas braucienā, jāielāgo uzvesties klusi un netraucēt palienes iemītniekus - dabas parkā dzīvo retie putni, kā arī savvaļas govis un zirgi, kas var nobīties no cilvēku tuvošanās vai skaļa trokšņa. 

Dabas parks „Dvietes paliene” atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Daugavas kreisajā krastā Augšzemē. Dabas parks izveidots 2004. gadā 4989 hektāru platībā ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu pļavas. Dabas parks „Dvietes paliene” ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Tā ir unikāla, pasaules mēroga nozīmes migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vieta, te meklējamas Latvijā un Eiropā retas, dabiskas, maz pārveidotas applūstošu zālāju dzīvotnes, kas dod mājvietu daudzām retām un īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, vairāk nekā 40 Latvijā vai ES aizsargājamas putnu sugas, 7 Eiropā un 2 Latvijā aizsargājami biotopi. Teritorijā ir izdalītas divas zonas – dabas lieguma zona un dabas parka zona.

Teritorijā ietilpst visplašākā paliene Daugavas tecējumā. Daugavas palu ūdeņiem ieplūstot Dvietes senlejā, ūdens līmenis Dvietes lejtecē pavasarī var celties vairāk nekā 6 m virs mazūdens perioda līmeņa. Sevišķi augstos palos Daugavas ūdeņi applūdina Dvietes senleju vairāk nekā 20 km garumā.

Dabas parka teritorija iekļauta Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Teritorijai piešķirts putniem nozīmīgas vietas statuss, turklāt Dvietes paliene atbilst ne tikai Eiropas Savienības, bet arī globālā līmeņa putniem nozīmīgo vietu kritērijiem. Dabas parks „Dvietes paliene” ir starptautiskā mērogā nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī un svarīga ūdensputnu ligzdošanas vieta. Dabas parka teritorija atbilst starptautiskas nozīmes mitrāju kritērijiem saskaņā ar Ramsāres konvenciju.

Dvietes senleja ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā – pirmie iedzīvotāji te ienākuši jau ledus laikmeta beigās apmēram pirms 11 tūkstošiem gadu. Šī teritorija nozīmīga arī ar arheoloģiskajiem pieminekļiem, te atklātas akmens laikmeta apmetnes, vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetņu vietas, agrā dzelzs laikmeta pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta senkapi.

Dabas parkā „Dvietes paliene” izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs „Gulbji”, kurā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām, par dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt ekskursijas vadītāja pakalpojumus, izstrādāt ceļojuma maršrutus, centrā tiek rīkoti izglītojoši semināri. Informācijas centrā darbojas bērnu Vides klase, kur pamatskolas vecuma bērni ar skolotājiem tiek aicināti pētīt un iepazīt Dvietes palienes dabu un vēsturi.

Foto: Inese Minova

Jaunatnes organizācijas aicina pieteikties līdz 7000 eiro finansējumam to darbības atbalstam un jauniešu līdzdalības veicināšanai