Pērn novadā notikusi virkne teritorijas ekonomisko izaugsmi veicinošu projektu sagatavošana un realizēšana

AKTUĀLI

Konkrēti projekti tika realizēti 2017. gadā, piesaistot 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma līdzekļus, izmantojot novada domes budžeta līdzekļus un iespēju saņemt aizņēmumu Valsts kasē nozīmīgu prioritāro un citu projektu realizēšanai.

Realizēts projekts LEADER + programmā “Bērnu rotaļu laukumu izveide Naujenes, Višķu un Salienas pagastos”. Projekts realizēts par kopējo summu 49574 eiro apmērā.

Turpinājās darbs pie Erasmus + projektu ieviešanas, kurus realizē novada izglītības iestādes. Projektu aktivitātes norisinājušās Biķernieku pamatskolā, kā arī Salienas un Špoģu vidusskolās.

Turpinājās darbs pie Valsts budžeta dotācijas finansētā projekta. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai 2017. gadā paredzēti līdzekļi 15 400 eiro apmērā, no kuriem 13 800 - valsts budžeta dotācija un 1200 - pašvaldības līdzfinansējums.

Ar mērķi revitalizēt pašvaldības degradētās teritorijas 2017. gadā tika sagatavoti un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti 3 sadarbības projekti.

Projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”, kura kopējais finansējums sastāda 661 440,59 eiro, ietvaros plānots revitalizēt Randenes degradēto teritoriju un pielāgot to vieglās rūpniecības ražošanas attīstībai. Pērnā gada decembrī parakstīta Vienošanās par finansējuma piešķiršanu un uzsākta projekta realizēšana.

Divi projekti – par Luknas degradēto teritoriju un Sventes degradēto teritoriju, kā arī projekts “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” vēl atrodas vērtēšanā.

Ar mērķi saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē iesniegts projekts “Rīteiropas vērtības”, kura ietvaros partnerībā starp sešām pašvaldībām tiek veidots vienots tūrisma piedāvājums – gan funkcionāli loģiska maršruta, gan vienota tūrisma galamērķa veidā. Projekta ietvaros Daugavpils novada teritorijā tiks veikti darbi pie Vecticībnieku kultūras mantojuma centra izveides (Slutišķu sādža), piekļuves uzlabošanas un Daugavas augšteces ainavas izcelšanas. Daugavpils novada domes daļa šajā projektā sastāda 500 000 eiro.

Ar mērķi sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti 2 projekti. “Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ar kopējo finansējumu 710 389,02 eiro un “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” ar kopējo finansējumu 1 312 155,94 eiro. Šie projekti vēl nav saņēmuši apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu.

Ar mērķi mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma un vides piesārņojuma ietekmi uz īpaši aizsargājamiem Eiropas Savienības un Latvijas biotopiem, 2017. gadā ir uzsākts darbs pie projektu ieviešanas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” specifiskā atbalsta mērķa „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijā” (SAM 5.4.1.) ietvaros. Daugavpils novadā tiek realizēti 2 no 13 šī specifiskā atbalsta mērķa projektiem - antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās dabas parkā „Daugavas loki” un aizsargājamajā ainavu apvidus „Augšzeme”. Šajā aktivitātē realizējamo projektu kopējā summa sastāda 450722,09 eiro.

Ar dažādiem interesantiem pasākumiem turpinājās darbs pie projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Daugavpils novadā". Kopējais projekta finansējums sastāda 308 790 eiro, ko 100% sedz no ESF līdzekļiem.

Ar mērķi pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci un veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu, 2017. gadā tika veikts darbs pie  Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Ar mērķi  izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras Daugavpils novada pašvaldībā, 2017. gadā tika veikts darbs pie projekta koncepta sagatavošanas Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.

Provizoriskais projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novada teritorijā"  finansējums sastāda 865900 eiro. Projekta pieteikuma sagatavošana jāveic 2018. gadā, pēc tam, kad tiks apstiprināts Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns.

Ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu, 2017.gadā sagatavots un iesniegts projekts LEADER + programmai “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores, Lauceses pagastos”. Projekta kopējā summa – 50000 eiro.

Veikts darbs pašvaldības grants ceļu virzīšanu Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajam projektu iesniegumu konkursam. Šajā programmā Daugavpils novada pašvaldībai ir pieejams ELFLA finansējums 4 000 000 eiro apmērā.

Projekta ietvaros 2017. gadā pabeigta pašvaldības ceļu pārbūve: Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe Dubnas pagastā, Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni Vaboles pagastā, Morkonišķi-Ruži Kalupes pagastā un Grantiņi-Vanagi Sventes pagastā.

Uzsākti pārbūves darbi un izsludināts ziemas tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmam Grāviņi-Vecie Tokari Višķu pagastā.

Tāpat iesniegts projekta pieteikums LAD un 2018. gada janvārī apstiprināts par Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvi Kalkūnes pagastā („Palabiški-Buras”), Medumu pagastā („Liepnieki-Atvari”), Salienas pagastā („Stenderi - Šlapaki” „Šlapaki (darbnīca)”, „Saliena-Sergijevka”), Līksnas pagastā („Kudeiki-Ķirupe”, „Streikāni-Ķirupe”).

Veikts darbs pie pārrobežu sadarbības programmas projektu sagatavošanas  un iesniegšanas. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas II projektu iesniegšanas kārtā atbalstu ir saņēmuši divi projekti.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju priekšatlasei sagatavota un iesniegta projekta ideja "Parki bez robežām". Sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centru turpinājās darbs pie Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas projekta izstrāde Medumu un Jaunsventes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dabas aizsardzības plānu”.

Novada folkloras kopu sadziedāšanās un aizgavēņa aktivitātes Vabolē