Paziņojums par SIA “Daugavpils ūdens” noteikto tarifu

AKTUĀLI

SIA „Daugavpils ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV – 5401, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar   Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra  lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs no 01.10.2022. 
(bez PVN) 
Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023.
(bez PVN) 
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). Noteiktais tarifs no 01.05.2023.
(bez PVN) 
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 
Ūdensapgādes pakalpojumi1.14  0.90-21%0.93-18%
Kanalizācijas pakalpojumi1.481.12-24%1.15-22%

Noteiktie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim stāsies spēkā 2023.gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 25.augusta lēmumu lēmums Nr.130 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2022.gada 29.augustā publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.166).

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var  SIA „Daugavpils ūdens” administrācijas telpās, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, iepriekš sazinoties ar vecāko ekonomistu Edgaru Račko, 65447819, elektroniskā pasta adrese: edgars@daugavpils.udens.lv. Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA „Daugavpils ūdens ”  Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī , elektroniskā pasta adrese kontakti@daugavpils.udens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Meteņu svinības visai ģimenei Līksnā