Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu

Pagastu un pilsētu ziņas

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 9.1 pantu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties:

Daugavpils novada pašvaldības Naujenes  pagasta pārvaldē 2017. gada 04. aprīlī ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi  nr. 8./5.-10. par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu no Vladimira Vasiļjeva, dzim. 1959. gada 22. janvārī, ar minēto brīdinājumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā.

Tālrunis informācijai - 65476745

 

Koris “Latgale” iegūst I pakāpes diplomu