Paziņojums par mantas atsavināšanu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām, paziņo par kustamās mantas /kokmateriālu/ atsavināšanu, apmainot pret citu mantu (granulām).

Tiek atsavināti Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 323,338 m3. Kokmateriāli daļēji atrodas Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 007 0091 un daļēji Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 002 0291.

Kokmateriālu nosacītā cena 18514.11 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro 11 centi).

Prasības maiņai piedāvājamajai kustāmai mantai - Big Bag iepakojumā fasētas kokskaidu granulas (lapu koku), 6mm, premium klases, A1 , par cenu kas ir līdzvērtīga piedāvāto kokmateriālu cenai, ar piegādi uz Draudzības iela 26,  Demenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Personas, kas vēlas piedalīties maiņas darījuma, var iesniegt savus piedāvājumus Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijā Rīgas ielā 2, Daugavpilī, vai nosūtot elektroniski uz pasta adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv līdz 2023.gada 25.aprīļa plkst.12.00 Jautājumu gadījuma informācija par maiņās darījumu ir pieejama pa tālruni 65476829 vai 29159495, e-pasts – valerijs.laksa@augsdaugavasnovads.lv.

Jautrās Lieldienas