PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Sabiedrības līdzdalība

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija. 2021.gada 16.septembra lēmums Nr.137 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, redakciojas nodošanu publiskajai apspriešanai” Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu teritorija (DA) uz publiskās apbūves teritorija (P) un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), nosakot teritorijas galvenos izmantošanas veidus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” pielikuma Nr.3 “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā, Piekļuves informācija ZOOM platformā : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo Lokālplānojuma redakcija pieejama Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā "Attīstība/Attīstības plānošana/Lokālplānojumi", portālā www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206. Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties: •Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā. •Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā. Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 26.10.2021.: 1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) 2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv; 3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”. PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA Lokālplānojuma redakcija: Paskaidrojuma raksts Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Funkcionālais zonējums Pārskats par redakcijas izstrādi    

Digitalizācijas vebināru cikls Latgalē