Paziņojums par autobusa Setra S 313 UL atklātu izsoli

AKTUĀLI

Naujenes pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr. GS 6150. Nosacītā cena ir 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Izsoles noteikumi

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 500.00 EUR, kas jāieskaita Naujenes pagasta pārvaldes norēķinu kontā Nr. LV93TREL9800200447410, vai LV96HABA0551028137019, HABALV2, AS „SWEDBANK”, vai iemaksājot to skaidrā naudā Naujenes pagasta pārvaldes kasē. Izsole notiks  Naujenes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., 2021. gada 1. februārī plkst. 11.00.

Kustamās mantas raksturojums: autobuss SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, reģistrācijas gads – 1998., VIN Nr. WKK32300001010074, motora tilpums (cm³) – 11967 ar dīzeļdegvielas dzinēju, krāsa – gaiši zila dzeltena.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Naujenes pagasta pārvaldes mājas lapā www.naujene.lv un Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Izsoles” vai klātienē Naujenes pagasta pārvaldē – pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

“Dyrbyni” attālināti izveidojuši videosveicienu “Ai, gaļdeņ”