Paziņojums NĪN parādniekiem

Pagastu un pilsētu ziņas

Daugavpils novada pašvaldības Laucesas pagasta pārvaldē 2017. gada 17. maijā ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi nr. 7.-6/6 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu no Ivana Janula, dzim. 1955. gada 23. jūnijā. Ar minēto brīdinājumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā.

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 9.1 pantu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties:

Vabolē ir stipra maija dziedājumu tradīcija