Paziņojums Naujenes pagasta iedzīvotājiem

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu “Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Naujenes pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija””  ar 2022.gada 1.septembri nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāka SIA “AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija), faktiskā adrese Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, tālr.29636728, 29996760, 65449032, 65449033, e-pasts aadso.ligumi@inbox.lv.

Atbilstoši spēkā esošā Atkritumu apsaimniekošanas likuma (18.11.2010.) 16. panta pirmo, otro  un ceturto daļu, kā arī  Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 27.janvārī saistošo noteikumu Nr.31  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novadā” prasībām – ikviens nekustamā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu vai vasaras mītņu (tajā skaitā dārzkopības biedrību teritorijās par laika periodu, kurā uzturas) īpašnieks vai lietotājs (valdītājs, nomnieks, īrnieks, turētājs) ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā.

Naujenes pagasta iedzīvotājiem sākot ar 2022.gada 1.septembri ir pienākums noslēgt līgumus ar SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu.

Tāpat Naujenes pagasta pārvalde paziņo, lai samazinātu cieto sadzīves atkritumu daudzumu un palielinātu pārstrādāto iepakojumu daudzumu, Naujenes pagasta teritorijā ir uzstādīti konteineri atkritumu šķirošanai:

  1. Krauja, Daugavas ielā 26;
  2. Krauja, Meža ielā 4;
  3. Krauja, Meža ielā 6;
  4. Vecstropi, 18.novembra ielā 394;
  5. Vecstropi, 18.novembra ielā 418;
  6. Vecstropi, 18.novembra ielā 387;
  7. Lociki, Vienības ielā 10;
  8. Naujene, Vecpils ielā 8.

Katrā šķirošanas laukumā uzstādīti divi konteineri ar uzlīmi “IEPAKOJUMS” un viens ar uzlīmi “STIKLS”.

Lūgums katram Naujenes pagasta iedzīvotājam iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot valstī noteikto normatīvo regulējumu un Augšdaugavas novada pašvaldības saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanā.

Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde

Mikeļdienu jampadracis Aglonā