Paziņojumi par automašīnas Audi A 6 atklātu izsoli

AKTUĀLI

Naujenes pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu AUDI A6, reģistrācijas Nr. GS 4554. Nosacītā cena ir 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro 00 centi).

Izsoles noteikumi

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 75.00 EUR, kas jāieskaita Naujenes pagasta pārvaldes norēķinu kontā Nr. LV93TREL9800200447410, vai LV96HABA0551028137019, HABALV2, AS „SWEDBANK”, vai iemaksājot to skaidrā naudā Naujenes pagasta pārvaldes kasē. Izsole notiks  Naujenes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., 2019. gada 8.janvārī plkst.16.00.

Kustamās mantas raksturojums: automašīna AUDI A6, reģistrācijas Nr. GS 4554, reģistrācijas gads – 2004., motora tilpums (cm³) – 2976 ar benzīna dzinēju, krāsa – gaiši pelēka, pilna masa – 2030 kg.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Naujenes pagasta pārvaldes mājas lapā www.naujene.lv un Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Izsoles” vai klātienē Naujenes pagasta pārvaldē– pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst.13.00 līdz 17.00.

Guntaram Melnim darbs pašvaldībā ir labi pazīstams