Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Izsoles

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 19. janvārī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr. 78, “11”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads ar kadastra numuru 4498 900 0287 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5830/414730 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas   un  zemes ar kadastra apzīmējumu  4498 005 0638.

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 1 495.00.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 19. janvārī plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr. 6, Jaunā iela 3, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads ar kadastra numuru 4462 900 0055 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 481/5536 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas   un  zemes ar kadastra apzīmējumu  4462 003 0454.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 435.00.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 19. janvārī plkst. 10:00 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4474 001 0557, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0557 2457 m2 platībā, jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0557 001 3601.1 m2 platībā un atrodas Vienības iela 1A, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 27 850.00.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 19. janvārī plkst. 10:30 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 2507, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 4933 m2 platībā, jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 001 4292.9 m2 platībā un atrodas “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 36 850.00.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 19. janvārī plkst. 11:00 nekustamais īpašums “dzīvojamā māja 7.km Nr.2” ar kadastra numuru 4460 501 0001, kas sastāv no divām ēkām - dzīvojamās mājas un palīgceltnes un atrodas Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 939.00.

Izsoles noteikumi

- 2021. gada 19. janvārī plkst. 11:30 nekustamais īpašums “Meļņicas ezers” ar kadastra numuru 4446 05 0186, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 005 0186 3.86 ha platībā un atrodas Biķernieku pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 8 378.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2021. gada 15. janvāra plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 14.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 294 12 676.

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole