Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Izsoles

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 16. martā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.11, Jaunatnes iela 20, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4468 900 0082 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 734/11192 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0467 001, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4468 005 0468 002, 4468 005 0468 003,  4468 005 0468 004, 4468 005 0468 005 un zemes ar kadastra apzīmējumiem 4468 005 0467, 4468 005 0468.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 660.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 16. martā plkst. 09:30 nekustamais īpašums “Zemenes” ar kadastra numuru 4498 005 0763, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0758 2.22 ha platībā un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3 140.00 .

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 16. martā plkst. 10:00 nekustamais īpašums “Pritikino-2” ar kadastra numuru 4474 004 0192, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0192 0.1691 ha platībā, vienas vienstāva ķieģeļu mūra dzīvojamās mājas ar četriem dzīvokļiem 200.1 m2 platībā un atrodas “Pritikino-2”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 354.00 .

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 16. martā plkst. 10:30 zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4492 003 0353 0.47 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Celmiņi” ar kadastra numuru 4492 003 0297, un atrodas Tabores pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 908.00 .

Izsoles noteikumi.


Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2021. gada 12. marta plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.

Novada ģimenes var pieteikties krīzes pabalstam