Pašvaldības nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsole Višķos (4498 005 0652)

AKTUĀLI

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese“10”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas objekta veidsViesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas
Kadastra numurs4498 005 0652
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Dienesta viesnīca ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0449 007- istabiņa Nr.110  17.5 m2 platībā  
Galvenais lietošanas veidsDienesta viesnīca
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)24.62 EUR (divdesmit četri euro 62 centi)
Izsoles solis2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā ( bez PVN) Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 07.02.2022. līdz 11.02.2022., sūtot pa pastu uz adresi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv   Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Sanita Snetkova 65476827.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2022.gada 15.februārī plkst. 11:30, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsPašvaldības aģentūra “Višķi”, reģistrācijas Nr. 90002044615, juridiskā adrese Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12.kabinetā un mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība → Sabiedrība → Īpašumi, mājokļi → Izsoles, sludinājumi  → Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tel. 65442032 ar Pašvaldības aģentūra “Višķi” direktoru K.Putniņu.
Izglītības un zinātnes ministre: “Arī mazās skolas ir labas”