Pašvaldības ceļu fondam mērķdotācijās pagaidām piešķirti līdzekļi tikai uzturēšanas darbiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali starp iestādēm 2019. gadā. Tā kā mērķdotācija no valsts budžeta vēl nav ieplānota, uz šo brīdi Satiksmes ministrija ir iedalījusi tikai EUR 229 817,19  jeb 1/12 no 2018. gada mērķdotācijas līdzekļu summas. Šie līdzekļi tiks novirzīti pagastu pārvaldēm sniega tīrīšanas un ikdienas uzturēšanas darbiem, kā arī, lai norēķinātos par pērn veiktajiem darbiem – caurtekas remontu Sventes pagastā un Vecsalienas pagasta ceļa “Ostrovi – Grīšļi” atjaunošanu.

Jāatzīmē, ka 2018. gadā Daugavpils novada pašvaldībai tika piešķirta mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 1 012 710 apmērā, kas tika izlietota pēc Daugavpils novada domes apstiprinātā plāna un pieņemtajiem lēmumiem. No šīs mērķdotācijas 23% jeb 224 708 EUR tika izlietoti ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, savukārt atlikušie 77% jeb 775 850 EUR  - ceļu un ielu atjaunošanai un remontdarbiem.

Pērn Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Medumu, Naujenes, Salienas, Sventes, Tabores, Vecsalienas un  Višķu pagastā tika izremontēts pa vienam pašvaldības ceļam. Laucesas, Līksnas, Naujenes, Nīcgales pagastu centros tika noasfaltētas ielas. Demenes, Kalupes, Kalkūnes, Maļinovas un Vaboles pagastā tika izremontētas avārijas stāvoklī esošas caurtekas un piebērti grants ceļu posmi.

Tāpat ceļi aktīvi tika atjaunoti Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, īstenojot 6 projektus grants ceļu posmiem Višķu, Kalkūnes, Medumu, Salienas, Līksnas, Nīcgales  pagastu teritorijās.

 

Notiks grāmatas „Aiz azara bolti bārzi…” prezentācija