Pašvaldība aicina uzņēmējus izteikt savu viedokli

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils Valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto uzstādījumu īstenošanu un Daugavpils Valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam Investīciju plānu 2022. - 2024. gadam, veic komersantu vajadzību apzināšanu ar mērķi noskaidrot uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai nepieciešamās infrastruktūras veidu, apjomu un atbilstību tautsaimniecības nozares/nozaru attīstībai.

Vajadzību izpēte tiek veikta ar mērķi kvalitatīvāk sagatavoties ES kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam pasākumu 5.1.1.1. pasākums “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” un 6.1.1.3. pasākums “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” finansējuma piesaistei.

Laika posmā līdz 2027. gadam Augšdaugavas novada pašvaldība plāno attīstīt vairākas teritorijas, lai sekmētu saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegtu tai atbalstu. Ir paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības  fondu finanšu līdzekļus un  izveidot infrastruktūru komersantiem, kura tiktu nodota lietošanā piemērojot publiskās nomas tiesību izsoles procedūru, vai izbūvēt infrastruktūru, piesaistot komersantu kā sadarbības partneri.

Šobrīd ir uzsākta rūpnieciskas teritorijas sakārtošana vietā "Višķu tehnikums", kur paredzēts attīstīt infrastruktūru komersantu investīciju piesaistei un jaunu darba vietu radīšanai:

  • Adrese: “41” Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads,
  • Zemes vienības kadastra apz. 44980050786,
  • Zemes vienības platība: 1.5144 ha.

Piesaistot ES finansējumu, pašvaldībai ir iespēja izveidot šādu infrastruktūru:

  • industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana (tai skaitā siltumapgāde, dzeramā ūdens apgāde un kanalizācija, elektroenerģija, t.sk no atjaunojamajiem energoresursiem);
  • ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana un ar to saistītie pasākumi;
  • uzņēmējdarbības mērķiem paredzēto ēku un to saistītās infrastruktūras attīstīšana, izņemot ēkas, kurās paredzēta izmitināšana (NACE I sadaļa 55. nodaļa), fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE S sadaļa 96.04. klase), sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE R sadaļa 93. nodaļa) un izglītības pakalpojumi (NACE P sadaļa);
  • teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi;
  • u.c.

Aicinām komersantus izskatīt iespēju attīstīt savu saimniecisko darbību Augšdaugavas novadā un sniegt savu viedokli līdz 5. februārim.

Jautājumi↓

Reģionālās basketbola līgas spēlē piekāpās Aizkraukles komandai