Pārdod nekustamo īpašumu “Jaunsudrabi”

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv nekustamo īpašumu “Jaunsudrabi” ar kadastra numuru 4468 005 0727, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0724 0.1955 ha platībā un veselības centra ēkas ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0411 001, un atrodas Jaunatnes ielā 11, Līksnā, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 10400. Izsoles solis - EUR 400. Nodrošinājums - EUR 1040. Izsoles sākums – 05.02.2024., izsoles noslēgums – 06.03.2024., plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē:

  • jāiemaksā nodrošinājuma maksa Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas Nr.90009117568, norēķinu kontā LV56TREL980257505700B,
  • jāiemaksā reģistrācijas maksa Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas Nr.90009117568, norēķinu kontā LV37TREL9807280440200,
  • jāsamaksā maksa par dalību elektroniskajā izsolē un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Līksnas pagasta pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Andri Kevišu, mob. 26321365.

☎ Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr. 65476827, mob. 29412676.

“Eistais aizgaviens…” kopā ar etnogrāfisko ansambli “Vabaļis”