Par Īpašuma nodaļas paveikto 2017. gadā

AKTUĀLI

2017. gadā Daugavpils novada pašvaldība iznomāja zemes vienības 9795.16 ha platībā. Salīdzinājumā ar 2016. gadu, iznomātā platība ir palielinājusies par 93.16 ha. Vislielākās zemes vienību platības tiek iznomātas Biķernieku, Demenes, Kalupes un Višķu pagastos, savukārt vismazāk tiek iznomāts Lauceses, Medumu un Vaboles pagastā.

Pašvaldības īpašumā uz 2017. gada 31. decembri atrodas 191 nedzīvojamās ēkas, kuras netiek izmantotas pašvaldības funkciju veikšanai. Pērn iznomāšanai tika nodoti 162 nedzīvojamie objekti. Šīs ēkas un telpas ir pieprasītas vietējiem uzņēmumiem, biedrībām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību. Brīvās nedzīvojamās ēkas un telpas tiek uzturētas no pašvaldības līdzekļiem. Tiek veikta logu un durvju nomaiņa un remonts, teritorijas uzkopšana, elektroenerģijas pieslēgums un citi darbi. Aktuāls joprojām paliek jautājums un turpmākais bijušo skolas ēku liktenis Taborē un Nīcgalē. Finanšu ministrijas valdījumā un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” apsaimniekošanā 2017. gadā nodots nekustamais īpašums “Sakņu pagrabs”, kas atrodas Višķu pagastā.

Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa nodrošina pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu novada teritorijā. 2017. gadā kopumā tika atsavināti 145.509 ha pašvaldības zemes, 18 dzīvokļi un 3 nekustamie īpašumi. Tai skaitā atsavināta lauksaimniecības izmantojamā zeme 121.34 ha platībā un mežs 18.27 ha platībā. Visvairāk pašvaldības lauksaimniecības izmantojamās zemes tika atsavinātas Kalupes, Līksnas un Vaboles pagastā.

Pagājušā gada ieņēmumi no atsavināšanas bija 212 441 eiro, kas salīdzinājumā ar 2016. gadu, ir samazinājušies par 3649 eiro. Atsavinātās lauksaimniecības izmantojamās zemes tirgus vērtības visaugstākās ir Dubnā (1400 EUR/ha) un Višķos (1200 EUR/ha). Minētajos pagastos ir augstākās tirgus cenas, jo zemes vienības ir labi izmantojamas, ar labu piekļuvi, labiekārtotas, labs inženierkomunikāciju nodrošinājums un atrodas vietās, kur ekonomiskā darbība ir attīstīta. Savukārt viszemākās tirgus vērtības ir Vabolē (900 EUR/ha), Salienas un Tabores pagastā (1000 EUR/ha).

Salīdzinot 2017. gadu ar iepriekšējiem gadiem, nākas secināt, ka dzīvokļu īpašnieki pasīvi pārņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Ir novērojama tendence, ka dzīvokļu īpašnieku vēlme pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanā ar katru gadu samazinās, tādejādi netiek īstenots Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Kā arī, lai saņemtu Daugavpils novada domes līdzfinansējumu  dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem, mājai jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.

Lielākais dzīvojamo māju īpatsvars, kuras dzīvokļu īpašnieki pārņēmuši pārvaldīšanā, ir Biķernieku, Dubnas, Maļinovas un Salienas pagastā, taču šajos pagastos dzīvojamo māju skaits ir līdz 10. Zema dzīvokļu īpašnieku aktivitāte ir Kalupes, Vaboles un Vecsalienas pagastā, jo neviena no privatizētajām dzīvojamām mājām nav nodota pārvaldīšanā.

Uz 2017. gada 31.decembri Daugavpils novadā atrodas 145 brīvie dzīvokļi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, to skaits ir palielinājies par 8 dzīvokļiem. Salīdzinājumā ar 2016. gadu, pašvaldības dzīvokļu skaits samazinājies par 18 dzīvokļiem sakarā ar izīrēto dzīvokļu iegādāšanos savā īpašumā. Lielākā daļas pašvaldības brīvo dzīvokļu atrodas Višķu un Nīcgales pagastā. No 145 brīvajiem dzīvokļiem 108 ir dzīvošanai nederīgi un tādi, kuriem nepieciešams kapitālais remonts. Dzīvošanai brīvo dzīvokļu nav Sventes un Kalkūnes pagastā.

Uz pagājušā gada 31. decembri novadā atrodas 37 sociālie dzīvokļi, no tiem - 5 dzīvojamās telpas ir brīvas. Sociālie dzīvokļi atrodas 10 pašvaldības pagastos, visvairāk sociālo dzīvokļu ir Naujenes pagastā.

2017. gadā novada pašvaldība ieguldīja 36 885 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzlabošanā, savukārt šogad ieplānota jumta nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Parka ielā 2 Vabolē, 26 295 eiro apmērā un daudzdzīvokļu mājai Zaļumi-1 Maļinovas pagastā iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju tīklu nomaiņa 18 268 eiro apmērā.

Neizīrēto dzīvokļu remontdarbos pašvaldība ieguldīja 45 910 euro. Lielākie remontdarbi tika veikti Višku, Tabores un Naujenes pagastā. Veicot neizīrēto dzīvokļu remontus, par 14 dzīvokļiem palielināts dzīvošanai derīgo dzīvokļu skaits Daugavpils novadā, kas ir nepieciešami, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šajā gadā plānots veikt neizīrēto dzīvokļu remontdarbus Naujenes, Laucesas un Līksnas pagastā, tam ieplānoti līdzekļi 53 039 eiro apmērā.

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, 2017.gadā 3 dzīvojamām mājām tika veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, gala sienu siltināšana un apkures sistēmas atjaunošana. 2018. gadā energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tiek plānots piešķirt līdzfinansējumu 120 000 eiro apmērā.

2017. gadā pašvaldība kopumā izīrēja 38 dzīvokļus personām, kuras reģistrētas dzīvokļu jautājumu reģistrā, t.sk., 26 personām tika izīrētas dzīvojamās telpas, 7 personām apmainītas dzīvojamās telpas un 5 personām piešķirts sociālais dzīvoklis vai istaba.

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, 2017.gadā tika piešķirti vienreizējie pabalsti lokālās apkures remontam 11 personām un dzīvojamās telpas remontam - 1 personai 3583 eiro apmērā.

Medumu jaunieši rīkoja pasākumu par latviešu pasaku varoņiem