Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu Demenes ciema rādiusā

AKTUĀLI

Valsts augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālās nodaļas lēmuma Nr. 28-14.31/24 izraksts (25. augustā).

Sakarā ar Demenes pagasta pārvaldes apsaimniekotajos apstādījumos Demenē, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā konstatēto augu karantīnas organismu – bakteriālo iedegu Erwinia amylovora (turpmāk – bakteriālā iedega) nolēmu:

  • Noteikt trīs vilkābeles, no kurām ņemts paraugs par inficētām;
  • Noteikt par perēkli Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvaldes apsekoto apsaimniekoto teritoriju;
  • Noteikt par iespējami inficētiem bakteriālās iedegas saimniekaugus, kas atrodas 2. punktā noteiktajā perēklī;
  • Noteikt par bakteriālās iedegas Erwinia amylovora buferzonu 3 km rādiusā teritoriju, kas norādīta lēmuma 2. pielikumā. Divu gadu laikā šajā teritorijā tiks veikti lapu koku un skujkoku kaitīgo organismu monitoringa pārbaudes;
  • Iznīcināt, sadedzinot: kopā 35 vilkābeles.
  • Bakteriālās iedegas saimniekaugu (bumbieres (Pyrus L.), ābeles (Malus Mill.), pīlādžu (Sorbus L.), klintenes (Cotoneaster Ehrh.) u. c.) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām aizliegts pārvietot bišu stropus no bakteriālo iedegu buferzonas un vest bišu stropus bakteriālo iedegu buferzonā.
  • Lēmums stājas spēkā nekavējoties. Šī lēmuma 5. punktā minētos fitosanitāros pasākumus veikt līdz 2021. gada 9. septembrim.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktorei Gunitai Šķupelei Lielvārdes ielā 36, Rīgā. Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 4. panta desmito daļu iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.

Latgales reģionālās nodaļas vadītāja V. Putniņa

Aicina pieteikt elektroiekārtu bezmaksas izvešanu