Pamats valsts drošībai un balsts turpmākajai dzīvei

AKTUĀLI

Ilūkstes Raiņa vidusskola ir starp pirmrindniekiem mūsu valstī Valsts aizsardzības priekšmeta īstenošanā. To vada instruktors Kaspars Kancāns, kuram ir liela pieredze aizsardzības jomā, jo savulaik K. Kancāns bija viens no Zemessardzes veidotājiem, kur arī dienējis. Vēlāk dzīves līkloči aizveda uz darbu policijā, kur tika strādāts vairākos amatos, tostarp Nepilngadīgo lietu inspekcijā. Daugavpils Universitātē, kas ir K.Kancāna jau ceturtā mācību augstākās izglītības iestāde, tiek iegūts sporta un sociālo zinību skolotāja diploms. Visas augstskolas, pēc paša instruktora vārdiem, viņš ir pabeidzis ar izcilību. “Man patīk darbs ar jaunatni. Apzinos, ka jākalpo par piemēru viņiem, tādēļ formai jābūt vienmēr kārtībā, arī zābakiem nospodrinātiem tā, lai varētu redzēt savu atspulgu.” Ja kādreiz Ilūkstes jauniešiem vajadzēja atgādināt par sava tēla savešanu pienācīgā kārtībā, tad ar laiku viņu disciplīna uzlabojās. K. Kancāns šādu pašu priekšmetu vada arī Bebrenes vispārziglītojošā un profesionālajā vidusskolā.

Priekšmeta mērķis – attīstīts sabiedrības loceklis

Valsts aizsardzības mācības jeb VAM mērķis ir lojāls, aktīvs, rīkoties spējīgs sabiedrības loceklis, kurš grib un spēj aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā – jebkādas krīzes gadījumā – pandēmijas, kiberkrīzes, ugunsgrēka, dabas stihiju izraisītas krīzes u.c. Viss, ko jaunietis apgūs VAM, neļaus apjukt neierastā situācijā, jo viņš tam būs sagatavots. Šobrīd valsts aizsardzības mācība tiek pasniegta 170 skolās Latvijā. Izglītības iestāžu skaits, kurās varēs apgūt valsts aizsardzības mācību, katru gadu tiks kāpināts, lai, sākot ar 2024./2025. mācību gadu, VAM varētu apgūt visās vidējās mācību iestādēs Latvijā. Papildus vasaras brīvlaikā jauniešiem tiek piedāvāts piedalīties brīvprātīgās praktisko iemaņu nometnēs, kurām ir interešu izglītības statuss. Praktisko iemaņu nometnes tiek organizētas pēc katra mācību gada un ilgst 11 dienas. Lai tiktu šajās nometnēs, jauniešiem ir jāsasniedz noteikts izcilības rādītājs. Nometnē viņi padziļināti apgūst ieroču lietošanu, kaujas lauka iemaņas, ierindas mācību, pirmās medicīniskās palīdzības kursus, iegūstot arī apliecību. Pirmajā gadā uz nometni no Ilūkstes devās divi jaunieši, no kuriem viens tika atzīts par labāko Latvijā.

Apgūstot plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā un Sociālo un pilsonisko mācību jomā, VAM attīsta dažādas kompetences - pilsoniskās apziņas veidošanos un pilsonisko patriotismu, valsts aizsardzības prasmju attīstīšanu, līderības un saliedētības attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fizisko spēju uzturēšanu. Mācību gada ietvaros skolēni apgūst dažādas militārās prasmes (ierindas mācību, šaušanas un lauka kaujas iemaņas), padziļinātas zināšanas par Latvijas vēsturi, orientēšanos, pirmās palīdzības sniegšanas prasmes, kā arī trenējas darboties grupās un, pildot dažādus interesantus uzdevumus, nostiprina un izkopj līderības iemaņas.

Četri pamatmoduļi

Specializētā kursa programmas moduļi ir četri:

1.       Pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā

Moduļa apguves mērķis – iepazīstoties, analizējot un diskutējot par dažādām pilsoniskās aktivitātes formām no valsts apdraudējuma skatu punkta, veidot un nostiprināt izpratni par valsts attīstības un aizsardzības pamatprincipiem un individuālās pilsoniskās atbildības nozīmi, radot gribu aizsargāt Latviju. Attīstīt un stiprināt uz pilsoniskām vērtībām un apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kura aktīvi līdzdarbojas politiskajā un sabiedriskajā dzīvē kā vietējā, tā reģionālā un nacionālā līmenī. Šeit ļoti būtiski temati ir dalība vēlēšanās un korupcijas novēršana.

2.       Noturība krīzes situācijās un vadība

Moduļa apguves mērķis – iepazīstoties ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu, veidot izpratni par indivīda lomu valsts drošības stiprināšanā un sadarbības efektivitāti sociālpolitisko procesu ietekmēšanā. Dzīvē nepieciešamās iemaņas un rīcība krīzes situācijā veidos valsts aizsardzības prasmju stūrakmeņus. Uzsvars tiks likts uz rīcību krīzes situācijā, jo tieši šīs prasmes ir nepieciešamas valsts visaptverošās aizsardzības koncepta ietvaros. Diskutējot, analizējot un modelējot dažādus līderības un vadības modeļus, praktiskā darbībā gūt pieredzi un attīstīt publiskas uzstāšanās un vadības prasmes, radot pamatu izglītības turpināšanai un savas karjeras veidošanai.

3.       Valsts aizsardzības iemaņas

Moduļa apguves mērķis – veidot un attīstīt rīcībai krīzes situācijā un valsts aizsardzībai noderīgas prasmes, veicināt mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, biedriskuma, līderības, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un patstāvīgā fizisko spēju pilnveidošanā, rosināt interesi izglītības turpināšanai, un karjeras veidošanai visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ietvaros.

4.       Fiziskā sagatavotība un kritiskā domāšana kā caurviju prasmes

Piemēram, orientēšanās apvidū, ierindas mācība vai lauka kaujas iemaņu realizācija iespējama tikai ar fizisko aktivitāšu palīdzību, kā arī kritiskā domāšana VAM ietvaros tiek attīstīta caur visiem apgūstamajiem tematiem.

Jau drīz visās skolās

Līdz 2024. gadam VAM ir izvēles priekšmets, pēc tam jau tas kļūs par obligātu mācību priekšmetu visās izglītību iestādēs Latvijā. Vidējā izglītības pakāpē VAM specializēto kursu apgūs vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. un 11. klases skolēni kā arī  1., 2. vai 3. kursa audzēkņi izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās ievirzes programmas un arodskolās. Mācību process VAM kursa apguvei organizējams divu secīgu mācību gadu ietvaros, katrā mēnesī VAM nodarbībām atvēlot vienu pilnu mācību dienu. Lielākā daļa no gada priekšmeta notiks ārā, svaigā gaisā apgūstot zināšanas praktiskā veidā ar fizisku aktivitāti, nevis sēžot skolas solā. Ja jaunietis kādu iemeslu dēļ nepiedalās nodarbībās, tad ir sagatavoti arī alternatīvie temati, kurus varēs apgūt padziļināti, ja jaunieša, piemēram, reliģiskā vai filozofiskā pārliecība neļaus pieskarties pneimatiskajam ierocim. Alternatīvie temati paredzēs padziļinātu civilo aizsardzību, pirmo palīdzību utt.

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošo pētnieci dr.sc.pol. Ievu Bērziņu Jaunsardzes centrs izstrādāja atsevišķas VAM nodarbības, lai veicinātu patriotisma jēdziena izpratni jauniešu vidū. Īpaši aktuāls šis temats ir novembra un decembra mēnešos, lai sasaistītu nodarbības tēmas ar Latvijas svētkiem un atceres dienām.

Labas atsauksmes no jauniešiem

Valsts aizsardzības mācības nodarbību un vasaras nometņu dalībnieku skaita pieaugums apliecina šī mācību priekšmeta popularitāti. Jaunsardzes centrs saņēmis labas atsauksmes no jauniešiem, kuri uzsver iegūto zināšanu noderīgumu turpmākajā dzīvē. 2021./2022. mācību gada beigās Jaunsardzes centrs veica aptauju, kur 1408 skolēni atbildēja, ka augsti novērtē VAM nodarbības un uzskata nodarbības par vajadzīgām. Arī situācija pasaulē veicinājusi jauniešu interesi par savu un līdzcilvēku drošības jautājumiem.

Darboties kā komanda

Pēc Covid pandēmijas instruktors K. Kancāns kopā ar izglītojamajiem devās pārgājienā no Raiņa vidusskolas uz Pilskalnes Siguldiņu. 7. - 8. klases jaunieši soļoja 8 km līdz galamērķim, un bija arī tādi, kuriem šis bija grūti veicams uzdevums. Bet pārējie jaunieši viņus uzmundrināja, palīdzēja, un visi tika galamērķī. “Ir svarīgi, lai mēs darbojamies kā kopīga vienība, nevis katrs pats par sevi,” teic instruktors. Viņa skatījumā jaunieši ir fiziski izturīgi un pietiekoši sagatavoti. Nebija arī tādu gadījumu, kad kāds pilnībā nevarētu izpildīt kādu no uzdevumiem. Valsts aizsardzības priekšmets drīzāk ir dzīves skola, kurā tiek likts uzsvars uz pilsonisko apziņu, ieroču salikšanu un izjaukšanu, un pārējo lietu apgūšanu, kas neprasa milzīgus fiziskos pūliņus, bet drīzāk domāšanu un lēmumu pieņemšanu. 

Ieguvums gan valstij, gan jaunatnei

Pēc K. Kancāna teiktā, galvenais ieguvums ir tas, ka tādējādi tiek nodrošināta “primārā dzīves skola.” Priekšmeti kas tiek iekļauti programmā, ir daudzpusīgi un skar gan pilsoniskās apziņas veidošanos, gan praktiskās iemaņas krīzes gadījumos. Viena no Latvijas kompānijām ir izgatavojusi spēli par Pirmo pasaules karu, kura nesen tika piegādāta skolā, kas izklaidējošā formātā sekmēs jauniešu iesaisti vēstures apguvē. Turpina K. Kancāns: “Priekšmeti savā starpā caurvijas. Robotikas pulciņā jaunieši paši sagatavoja daudzfunkcionālās šautuves maketu, kas pēc nedaudz vairāk kā gada Ilūkstē tiks arī realizēts. Projekta ietvaros atjaunos veco šautuvi, izveidos klinšu sienu, būs iespēja nodarboties ar orientēšanos. Ierīkos arī interaktīvo klasi, kur apgūt medijpratību.” Jauniešu veidotais projekts savulaik tika prezentēts gan pašvaldībā, gan Aizsardzības ministrijā, kur tas tika apstiprināts realizācijai. Šādu projektu īstenošana iemāca izglītojamos būt par patstāvīgiem un aktīviem pilsoņiem, jo tikai darbojoties, nevis gaidot kādu citu kaut ko izdarām, var sasniegt mērķus. Līdzīga projekta ietvaros jaunieši bija realizējuši ideju par ūdens tvertnes uzstādīšanu skolā, kuras iepriekš izglītības iestādē nebija.

Daudziem jauniešiem darbošanās VAM priekšmetā palīdz izprast virzienu, kurā doties pēc skolas pabeigšanas. Viens no jauniešiem, kā stāsta K. Kancāns, pēc aktīvas darbošanās aizsardzības mācībā, tomēr saprata, ka kādreiz sapņotā dienēšana robežsardzē nebūs viņa turpmākā dzīves nodarbe. Citiem tieši otrādi nostiprinās apziņa, ka viņi vēlas veidot karjeru VUGD, NBS vai kādā citā iestādē, jo tieši VAM priekšmetā viņi apzināja un attīstīja savas spējas.

VAM priekšmetā nepastāv sadalījuma starp zēniem un  meitenēm, visi nodarbojas kopā, un, kā atzīst pats instruktors, viņa stundu apmeklētība ir tuvu 100%. Intervijas laikā izglītojamie ne vienu vien reizi klauvēja pie durvīm, lai pakavētos VAM kabinetā, ar mērķi tur pavadīt laiku. Kā stāsta K. Kancāns, viņa vadītā vienība pēc savas iniciatīvas pat bija sacerējusi dziesmu soļošanai. Tāpat Ilūkstes jaunieši Jūras flotes simtgades konkursa ietvaros bija ieguvuši 1. vietu un devās uz jūras kara flotes bāzi Bolderājā, kur apskatīja kuģu ekipējumu, kā arī ar eskadras kuģi devās jūrā.

Skolas saņem pašvaldības apbalvojumu

6. oktobrī Skolotāju dienai veltītajā pasākumā Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par izcilu darbu Latvijas jauniešu patriotisma audzināšanā un ieguldījumu valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanā Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktorei Veltai Šternai un kolektīvam, kā arī Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei Ērikai Šaršunei un kolektīvam.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Iznācis “Augšdaugavas Novada Vēstis” oktobra numurs