Palielināts bērna piedzimšanas pabalsts

AKTUĀLI

Saskaņā ar Daugavpils novada domes sēdē pieņemtajiem grozījumiem pašvaldības Saistošajos noteikumos  Nr. 6 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, pabalsta apmērs no 150 eiro ir palielināts līdz 200 eiro. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

Tiesības saņemt Pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata dzīvesvieta un bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.

Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis Pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Pieteikumu Pabalsta saņemšanai var iesniegt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas.

Grozītie Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis”.

Izsludināts konkurss “Sporta laureāts 2017”