Palīdz jauniešiem apzināties izglītības nepieciešamību

AKTUĀLI

Biedrība “Silenes stariņi”  no šā gada 1. novembra sāka īstenot projektu “Mazi soļi šķērso lielu attālumu:  PMP riska grupas jaunieši dzīvē un mācībās” Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt riska grupas jauniešu pozitīvas pārmaiņas mācībās un brīvā laika pavadīšanā, attīstot viņu radošās spējas un talantus, motivēt brīvprātīgi pievienoties un atbalstīt projekta aktivitātes, gūstot pieredzi un pozitīvas emocijas, kas dos iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes un veicinās šo jauniešu integrāciju sabiedrībā. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 31. oktobrim. Sadarbības partneri ir Skrudalienas pagasta pārvaldes jaunatnes lietu nodaļa, Silenes pamatskola, Salienas vidusskola, Birznieku pamatskola. Projektā piedalās 12 Daugavpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem, no kuriem četri ir PMP riska grupas jaunieši. Projekta mērķa grupa tika atlasīta kopā ar projekta partneru pārstāvjiem, ņemot vērā jauniešu attieksmi pret mācībām, sociālo vidi, veselības stāvokli un ģimenes materiālo stāvokli, jo projekta aktivitātes vērstas uz šo nelabvēlīgo ietekmju pārvarēšanu izglītojamo dzīvē, kas samazinās mācību pārtraukšanas riskus. Projekta netieša mērķauditorija ir jauniešu vecāki, skolotāji, pasākumu apmeklētāji, brīvprātīgie palīgi.

Kopumā tiks organizēta 21 aktivitāte, pa divām mēnesī. Saskaņā ar mērķi katram mēnesim ir savs nosaukums --sadraudzēšanās, svētku, sporta, radošais, mākslas, labdarības, patriotu, krāsu, atpūtas, dabas, zinātnes un gandarījuma mēnesis. Projekta gaitā PMP riska grupas jaunieši neformālos apstākļos redzēs pasaules dažādību, iepazīsies ar  iespējām lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku. Jaunieši redzēs, cik daudz iespēju nākotnē paver izglītība, un tas motivēs viņus turpināt izglītību. Darbs komandā, grupā un pāros veicinās viņu integrāciju sabiedrībā, jo palīdzēs socializēties, pārvarēt atstumtību, tajā pašā laikā palīdzēs apzināt savas atšķirības vērtību, motivēs apgūt un pilnveidot jaunas prasmes un iemaņas. Piedalīšanās projektā nodrošinās PMP riska grupas izglītojamajiem aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu viņu dzīves un mācību vietai.

Projekta pirmajā mēnesī projekta gaitas koordinēšanai no biedrības locekļiem un pagasta jauniešiem tika izveidota projekta darba grupa, kura apsprieda visas projekta aktivitātes un precizē tās sagatavošanās darbus.

Tā kā projektā iesaistītie jaunieši atlasīti no dažādām mācību iestādēm un līdz šim, iespējams, cits citu nepazina, bija nepieciešams organizēt viņiem iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, kurām tika veltīts daudz uzmanības projekta pirmajā mēnesī. Lai sasniegtu šo mērķi, novembrī tika organizētas divas iepazīšanās aktivitātes.

Pirmajā darba sanāksmē projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķiem, uzdevumiem un aktivitātēm, darba drošību un tika izveidota personības pilnveides pase.

Otrā darba sanāksme tika organizēta izbraukumā, apmeklējot Priedaines skatu torni Krāslavas novadā. Šajā aktivitātē bija svarīgi, lai ekstremālajos apstākļos jaunieši palīdzētu cits citam, jo kāds baidās no augstuma, bet kādam nepatīk fiziski piepūlēties. Torņa pakājē tika organizētas sporta spēles un kustības aktivitātes. Atpakaļceļā tika apmeklēts Lielbornes muižas parks, kur tika izveidots atraktīvs rotaļu laukums, virvju trase un kāpšanas siena. Jaunieši labprāt piedalījās visās aktivitātēs, lietderīgi pavadīja brīvo laiku un bija ļoti gandarīti par izbraukumu.

Vaboles vidusskolai - 100