Noteikti pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada domes 11. novembra domes sēdē apstiprināti jaunie saistošie noteikumi “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā”.

Saistošajos noteikumos ir noteikti Augšdaugavas novada pašvaldības materiālās palīdzības veidi bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc pilngadības sasniegšanas. Saistošo noteikumu īstenošanai 2022. gadam ir nepieciešami 172 119 eiro gadā.

Pabalstu veidi: pabalsti audžuģimenei (ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei),  pabalsti pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam   bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai (vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un pabalsts ikmēneša izdevumiem), mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas. Pabalstus ir tiesīgs pieprasīt bērna likumiskais pārstāvis un pilngadību sasniegušais bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Augšdaugavas novada bāriņtiesa.

Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam par bērnu līdz 6 gadu vecumam ir 215 eiro, 7-17 gadu vecumam – 258 eiro. Vienreizējs pabalsts bērna apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 200 eiro, ko piešķir vienu reizi pēc bērna ievietošanas audžuģimenē.

Pabalsti pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai: vienreizējs pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 218 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Vienreizējs pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - 821 eiro.
Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piešķir pabalstu 109 eiro mēnesī ikmēneša izdevumiem, bet ja pilngadību sasniegušam bērnam ir invaliditāte no bērnības, tad piešķir 163 eiro mēnesī.

Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izdevumiem un tiek izmaksāts iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā.

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Sociālais dienests mudina novada iedzīvotājus vakcinēties