Noteiktas 2021.gadā neapstrādātās zemes vienības

Nekustamā īpašuma nodoklis

Saskaņā ar MK 2010. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim zeme tiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem vai vismaz vienu reizi tajā ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana, Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz 1,00 ha LIZ.

26. novembrī LAD ir iesniedzis  Augšdaugavas novada pašvaldībai apkopotu informāciju par Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā 2021. gadā neapstrādātajām zemes vienībām.(sīkāk ar informāciju var iepazīties šeit) Saskaņā ar likuma  «Par nekustamā īpašuma nodokli»  3. panta (11) daļu, šo zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, līdz ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2022.gadu, saņems arī nekustamā īpašuma nodokļa papildaprēķinu par neapsaimniekotajām platībām 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 2021. gada 1.janvārī.

Ja nodokļu maksātājam ir pamatotas pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātu tad lūdzam iesniegt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai administrācijai vai attiecīgajā pagasta pārvaldē  iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

Tabulā apkopotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un zemes vienību skaits, sākot ar 2010.gadu, kad tika uzsākts aprēķināt papildus nodokli par nesakoptu zemi.

GadsNeapstrādātās zemes vienības (ha)Neapstrādāto zemes vienību skaits
2021176795109
2020141034193
2019148704336
2018157444247
2017180474917
2016188245033
2015196055162
2014175534781
2013170824689
2012133503672
2011180204606
2010180144254

Avārijas rezultātā vidē nonākušas attīrīšanas iekārtu dūņas