Nomas tiesību izsole Lielā ielā 42, Daugavpilī

AKTUĀLI

 Izsoles organizētājs un iznomātājs:

-          Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grīvas poliklīnika”;

-          Reģ.Nr. 41503015297;

-          juridiskā adrese: Lielā iela 42, Daugavpils;

-          tālr. .65422876, 29179829;

-          kontaktpersona – Erna Limbēna, galvenā māsa.

Izsoli rīko un organizē: sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grīvas poliklīnika” valdes locekļa norīkota izsoles komisija (turpmāk – Komisija);

Izsoles priekšmets: telpu noma nekustamā īpašuma Lielā ielā 42, Daugavpilī, ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 013 2905 001, 1.stāvā ar kopējo platību 11,5 m2.

Nomas līguma paredzētais mērķis: laboratorijas pakalpojumu sniegšana, t.sk. poliklīnikas apmeklētājiem.

Izsoles mērķis: noslēgt Telpu nomas līgumu ar augstāko nomas maksu, iznomājot nekustamo īpašumu nolikuma 1.4.punktā noteiktajam mērķim.

Izsoles veids:  rakstiska pirmā izsole.

Izsoles nolikums

Daugavpils novadam piegādāta mobilās brigādes specializētā mašīna