Nomas tiesību izsole, Daugavas iela 33

AKTUĀLI

Notiks nomas objekta (Daugavas iela 33, Naujenes pagasts, Daugavpils novads) izsole. Nomas objekta adrese: Daugavas iela 33, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads Atrašanās vieta, Kadastra numurs/ apzīmējums: Nedzīvojama ēka – “Administratīvā ēka”, kadastra apzīmējums 4474 006 0021 067, nedzīvojamā ēka- “Noliktava ar garāžu”, kadastra apzīmējums 4474 006 0021 077. Iznomājamā platība: “Administratīvā ēka”- 683.8 m2, “Noliktava ar garāžu”- 134.2 m2 Lietošanas mērķis: saimnieciskā darbība Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 268.00 euro (divi simti sešdesmit astoņi euro 00 centi) mēnesī (bez PVN) Izsoles solis: 5.00 euro (pieci euro 00 centi) Iznomāšanas termiņš: 5 gadi, ar iespēju pagarināt Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No  22.02.2017. līdz 06.03.2017.  plkst.18.00 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā,   Rīgas ielā 2, Daugavpilī -  otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30,  pirmdienās  no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas,  I.Raščevska 26357842, K. Gailīte 29412676 Izsoles veids: Rakstiska izsole  (ceturtā) Izsoles piedāvājumu atvēršana, laiks, vieta: 2017.gada 7.martā plkst. 9.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē. Iznomātājs: Naujenes pagasta pārvalde Nomas līguma projekts ar izsoles noteikumiem:  var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils 12.,19 kabinetā un novada mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv pašvaldība pārdod/iznomā-nomas tiesību izsoles Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 65476841, 20219044 Izsoles noteikumi Līgumprojekts Pieteikums

Nomas tiesību izsole, Daugavas iela 33