Nomas tiesību izsole

Pašvaldība

Nomas objekta adrese: Saules iela 5, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

Kadastra apzīmējums: Administratīvā ēka kadastra apzīmējums- 4446 001 0572 001

Iznomājamā platība: nedzīvojamā telpa- 48.2 m2

Lietošanas mērķis: pakalpojumi un biroja telpas, vieglās rūpniecības ražošana,

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 16.39 euro (sešpadsmit euro 39 centi) mēnesī (bez PVN)

Izsoles solis: 0.50 euro (nulle euro 50 centi)

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No 25.05.2018. līdz 31.05.2018. plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās laikā no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00, un no plkst. 12:30 līdz plkst. 16:30, pirmdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, I.Raščevska 65476739 K.Gailīte 29412676,

Izsoles veids: Rakstiska izsole (pirmā)

Izsoles piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 1.jūnijā plkst. 9.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19. kabinetā

Iznomātājs: Biķernieku pagasta pārvalde

Nomas līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu un Nomas līgumu var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. kabinetā un novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomā nomas tiesību izsoles Izsludinātās izsoles (http://www.daugavpilsnovads.lv/izsludinatas-izsoles-3)

Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 65431805

Izsoles noteikumi

Līgumprojekts

Pieteikums

Nomas tiesību izsole