NĪN maksāšanas paziņojums

Pagastu un pilsētu ziņas

Daugavpils novada domes nodokļu administrācija paziņo, ka pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”6. panta (1 4) daļu, kur noteikts, ka gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, Mariannai Spriņģei 2018. gada 5. februārī sagatavotais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums Nr.18- 54383 netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā. Ar minēto maksāšanas paziņojumu aicinām iepazīties pēc adreses Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 42. kab.

Paziņojums par pārdošanu par brīvo cenu