Nekustamo īpašumu izsole 21.02.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023. gada 21. februārī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Ceļmalas” ar kadastra numuru 4446 001 0355, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0127 0.2316 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1030.00.

Izsoles noteikumi

- 2023. gada 21. februārī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Purenes” ar kadastra numuru 4498 004 0513, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0416 0.5958 ha platībā, un atrodas Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1730.00.

Izsoles noteikumi

- 2023. gada 21. februārī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Mežogs” ar kadastra numuru 4474 007 0422, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 007 0396 2.9638 ha platībā, un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4400.00.

Izsoles noteikumi

- 2023. gada 21. februārī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Egļi” ar kadastra numuru 4474 007 0510, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 007 0510 2.1539 ha platībā, un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6000.00.

Izsoles noteikumi

- 2023. gada 21. februārī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4456 005 0090, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4456 005 0090 0.3811 ha platībā, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4456 005 0090 001, 4456 005 0090 002, 4456 005 0090 003, un atrodas “Sporta centrs”, Eglainē, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 19700.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 17.februārim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

20.  janvāris - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena