Ņems aizņēmumu projekta “Parki bez robežām” īstenošanai

AKTUĀLI

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu 

Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums ņemt Valsts kasē aizņēmumu 81 900 eiro apmērā uz 15 gadiem Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” (“Parks without borders”) īstenošanai un paredzēt Daugavpils novada pašvaldības 2020. gada budžetā līdzfinansējumu projekta īstenošanai 11 356 eiro apmērā. Līgums par projekta īstenošanu starp Gulbenes novada pašvaldību kā vadošo projekta partneri un Preiļu, Daugavpils novadiem no Latvijas puses, kā arī Krievijas pusi -- Pleskavas apgabalu, Porhovas rajona administrāciju, Veļikije Luki pilsētas administrāciju un Kuņas rajona administrāciju noslēgts 2019. gadā.

Projekta laikā sadarbības partneru izvēlētajās parku teritorijās tiks veiktas daudzveidīgas aktivitātes, ieguldījumi neliela mēroga infrastruktūras objektos parku teritorijās, stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem, ilgtspējīga tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrāde tūrisma veicināšanai programmas teritorijā, kā arī veicināta parku pieejamība cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Daugavpils novads projektā darbosies kā projekta partneris, un aktivitātes tiks veiktas Juzefovas parka (Naujenes pagasts) teritorijā. Projekta ietvaros tiks veikta Juzefovas parka pārbūves 1. kārta, organizēti 3 semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem, kā arī parka festivāls.

Kopējās projekta izmaksas ir 700 000 eiro, Daugavpils novada domes daļa – 91 000,00 eiro, no kurām ERAF finansējums sastāda 81 900 eiro jeb 90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums ir 9100 eiro jeb 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, ar projektu saistītās izmaksas 26 318,17 eiro.

Izmaiņas darbnespējas lapas izrakstīšanā smagi slimu bērnu vecākiem