Nekustamo īpašumu izsoles

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 10.maijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Liesmas” ar kadastra numuru 4435 004 0135, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 004 0135 1.63 ha platībā, un atrodas Prodes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5200.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 10.maijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 005 0224, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 005 0194 0.1446 ha platībā un atrodas “73”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1230.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 10.maijā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1131, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0445 0.66 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4650.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 10.maijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Pavasaris 114A” ar kadastra numuru 4470 002 0668, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0662 0.0537 ha platībā, un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1330.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 10.maijā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 001 0502, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0502 0.1617 ha platībā, un atrodas “43”, Eglīte, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2600.00.

Izsoles noteikumi

- - 2022.gada 10.maijā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4470 002 0293, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0293 439 m2 platībā, un atrodas “256”, Pavasaris, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1100.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 06.maijam, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Pilsonisko līdzdalību stiprināsim projektā KOPIENAS ASS