Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022. gada 22.februārī plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0080 2.51 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4462 003 0241, un atrodas Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3650.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 22.februārī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4472 004 0485 0.1588 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Medumi-485” ar kadastra numuru 4472 004 0485, un atrodas Medumu pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1060.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 22.februārī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4407 001 0113, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0291 4559 m2 platībā un atrodas Lāčplēša iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3680.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 22.februārī plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0290 1356 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4407 001 0295, un atrodas Lāčplēša iela 9A, Ilūkste, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1500.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 22.februārī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Rītausmas 1” ar kadastra numuru 4444 008 0085, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4444 008 0082 8.28 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.9 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), 4444 008 0094 5.01 ha platībā, un atrodas Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads

Objekta sākotnējā cena – EUR 23380.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12., 19.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē - https://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12., 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 18.februārim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Vakcinācija Augšdaugavas novadā