Nekustamo īpašumu izsoles 7.03.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 7.martā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Spārīte 78” ar kadastra numuru 4470 002 0467, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0467 0.0532 ha platībā, un atrodas “78”, Spārīte, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1730.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 7.martā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0819 2069 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4488 005 0819, un atrodas Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 870.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 7.martā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4496 007 0118 3.4 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Tīrumi” ar kadastra numuru 4496 007 0038, un atrodas Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 8800.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 7.martā plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas iela 11A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4476 900 0082 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 666/8911 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0428 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0428.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1890.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 7.martā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Līksna” ar kadastra numuru 4468 005 0515, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0515 1377 m2 platībā, un atrodas Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1960.00.

Izsoles noteikumi

 Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 3.martam, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Aicina Latvijas uzņēmējus apgūt digitālās prasmes par Eiropas fondu līdzekļiem