Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022. gada 15.februārī plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4415 001 0054 2263 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4415 001 0074, un atrodas Alejas iela, “7A”, Subate, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2550.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 15.februārī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4454 006 0164, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 006 0164 1.11 ha platībā, un atrodas “Mežgaļi”, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2280.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 15.februārī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 2507, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 4933 m2 platībā, jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 001 4292.9 m2 platībā un atrodas “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 18867.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 15.februārī plkst. 10:30 nedzīvojamās telpas Nr.11, Parka iela 4, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4494 900 0045 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 334/8982 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4494 003 0239 001, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4494 003 0240 002, 4494 003 0240 003, 4494 003 0240 004, 4494 003 0240 005, 4494 003 0240 006, 4494 003 0240 007, un zemes ar kadastra apzīmējumiem 4494 003 0239, 4494 003 0240. 

Objekta sākotnējā cena – EUR 1300.00.

Izsoles noteikumi

- 2022. gada 15.februārī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Jaunziediņi” ar kadastra numuru 4484 009 0076, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4484 009 0076 4889 m2 platībā, uz kuras atrodas mežs 0.2121 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads

Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12., 19.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12., 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 11.februārim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Paziņojums iedzīvotājiem